Mededelingen - PAS

Juli 2019 - Mededeling over meetrapporten natuurlijk geventileerde rundveestallen

Bij de beoordeling van reductiesystemen voor ammoniakemissie bij stallen wordt in principe uitgegaan van metingen met gebruik van genormeerde meetmethoden. Bij gebrek aan een dergelijke referentiemethode voor natuurlijk geventileerde stallen, worden er in het buitenland regelmatig metingen uitgevoerd op basis van de zogenaamde ‘Tracergas ratio methode’ (bv. zoals beschreven in het Nederlandse en VERA meetprotocol). Deze methode is echter nog onvoldoende gevalideerd en gaat daarenboven gepaard met grote onzekerheden, zelfs in die mate dat de toepasbaarheid ervan in de context van ‘open’ natuurlijk geventileerde stallen in vraag wordt gesteld. Bijgevolg worden in Vlaanderen geen metingen aanvaard die op basis van deze meetmethode werden uitgevoerd, dit in afwachting van verder onderzoek en overleg met buitenlandse instanties en experten (VERA). Intussen blijft de mogelijkheid wel bestaan om eventueel een reductiepercentage af te leiden op basis van expert judgement.