Agrotechniek

Het onderzoek bij ‘Agrotechniek’ is gericht op innovatieve en milieuvriendelijke landbouwsystemen. Sterk uitgebouwde expertises zijn er o.a. rond emissies en rond spuittechniek. Een nieuwer hoofdstuk betreft precisielandbouw en sensortechnologie. De agrotechnici van ILVO ontwikkelen en evalueren nieuwe en bestaande technieken. Ze integreren die tot innovatieve productiesystemen in het kader van een duurzame land- en tuinbouw. Technische competenties worden hier gecombineerd met moderne mathematische en IT-gebaseerde methoden. Agrotechniek beschikt ondermeer over een werkatelier voor de uitwerking van prototypen en proefopstellingen.

Dierproeven volgens ethische code en transparant

Alle details op het ILVO onderzoeksportaal

Milieutechniek en PAS

milieutechniekDe onderzoeksgroep milieutechniek focust zich op de aspecten van klimaatbeheersing en milieubeveiliging in en rond agrarische gebouwen. Meer concreet gaat het hierbij om het meten, modelleren en beheersen van luchtstromingen, luchtkwaliteit en luchtemissies (vooral ammoniak, fijn stof, geur en broeikasgassen). De belangrijkste onderzoeksactiviteiten zijn (1) het ontwikkelen en toepassen van meettechnieken en (2) het ontwikkelen en evalueren van duurzame bedrijfstechnieken (emissiearm en energiezuinig). De expertise van de onderzoeksgroep wordt ook ingezet als referentietaak ten behoeve van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). ILVO verricht eveneens onderzoek rond de reductie van ammoniakemissie van veebedrijven (zie ook PAS).

Mechanisatie

mechanisatieAgrotechniek beschikt over een internationale gerenommeerde ervaring op het vlak van mechanisatie en spuittechniek waarbij gestreefd wordt naar een duurzamere toepassingstechniek voor gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Men is bovendien verantwoordelijk voor de uitvoering van de verplichte keuring van spuittoestellen in Vlaanderen en heeft een BELAC geaccrediteerd labo spuittechniek uitgerust met de recentste meettechnieken (www.ilvo.vlaanderen.be\spraytechlab).

Energietechniek

energietechniekOnderzoek richt zich in hoofdzaak op rationeel energiegebruik in de land- en tuinbouw. Zuinig omspringen met energie (energiebesparing en -recuperatie uit emissies of damp) staan centraal. De groep ondersteunt ook technisch de valorisatie van biomassa voor energie (o.a. voorbehandeling) en coördineert de ontwikkeling van een exergie-gebaseerd input/output-gedreven instrument om de duurzaamheid van landbouwproductieprocessen te evalueren en sturen via levenscyclusbenadering.
Oogst- en naoogsttechnologie

oogst- en naoogsttechnologieCentraal in dit onderzoek staan beeld- en sensortechniek, o.a. multispectrale, thermale en snelle beeldvorming. Deze competenties worden ingezet voor het uitvoeren van haalbaarheidstudies en het ontwikkelen en testen van prototypes, vaak in samenwerking met KMO’s. Er is specifieke expertise rond het inbouwen van robuuste camera- en sensorsystemen in prototypes voor veeleisende praktijkomgevingen met aandacht voor snelheid van data-acquisitie, stabiliteit van de software en praktijkvriendelijke algoritmen.

Veehouderijtechniek

De focus binnen de onderzoeksgroep veehouderijtechniek ligt op het (1) objectiveren en automatiseren van diergebonden parameters en (2) het continu en simultaan opvolgen van grote groepen dieren op individueel niveau. Nieuwe technieken worden ontwikkeld en bestaande sensoren / technologieën worden geadapteerd om de dagelijkse automatische, real time en continue opvolging van de individuele dieren mogelijk te maken. Na validatie en integratie in zowel experimentele als praktijkomstandigheden, worden statistische processen toegepast om tot een management ondersteunend beslissingsmodel te komen.