Fipronil reinigingsprotocol

Met het oog op de vrijgave en herbevolking van de met fipronil besmette pluimveestallen werd in samenwerking tussen OVAM, ILVO, VITO, De Boerenbond en het kabinet Leefmilieu en Natuur (Minister Joke Schauvliege) een reinigingsprotocol uitgeschreven, waarbij naast de reinigingsstappen ook de uitzonderlijke milieuverantwoorde toepassing van het met fipronil gecontamineerd reinigingswater wordt vastgelegd.

Gelieve onderstaand reinigingsprotocol en de bijlage met de strikte randvoorwaarden aandachtig te lezen en toe te passen.

Voor eventuele verdere vragen over het reinigingsprotocol of het uitrijden van het reinigingswater kan u contact opnemen met de OVAM op het emailadres fipronil@ovam.be.

Reinigingsprotocol

Voorafgaand aan de start van de reinigingsactiviteiten meldt u de voorziene startdatum aan fipronil@ovam.be.

Te doorlopen reinigingsstappen:

Stap 1: alle dieren zijn uit de stal verwijderd

Stap 2: droog reinigen

 • Een uiterst grondige droge reiniging (ook vastzittende mest afschrapen) is belangrijk om in stap 3 de fipronilconcentratie in het reinigingswater te verminderen. Alle loszittend vuil en alle mest moet droog verwijderd worden. De stal en zijn ganse infrastructuur (legband, voedergoot,…) moeten dus tot in alle hoeken en kanten ‘bezemschoon’ zijn. Alle vuil en de mest verzameld tijdens de droge reiniging van de stal dienen toegevoegd te worden aan de verontreinigde mest voor verbranding, of apart afgevoerd voor verbranding.

Stap 3: nat reinigen van de vloer en infrastructuur (eerste natte reiniging)

 • Vloer en infrastructuur (legband, voedergoot, voederpan, drinksysteem, ,.. met uitzondering van plafond en muren) sproeien met water (goed inweken – mag gerust ‘overnachten’) om het resterende vastklevend vuil los te weken.
 • Inschuimen met een geschikt(*)  vet oplossend reinigingsmiddel in een geschikte concentratie (eventueel hoger dan voorgeschreven) en voldoende lang laten inwerken – (min. 30 minuten). Volg strikt de instructies (dosering, contacttijd …) van de fabrikant specifiek opgesteld voor de verwijdering van fipronil. Naast het respecteren van de concentratie is ook de aanhechttijd van groot belang.
 • Zeer grondig reinigen met zuiver water (indien mogelijk warm) onder hoge druk.
 • Probeer zo weinig mogelijk water te verspillen.
 • Afvoer van het reinigingswater onder strikte randvoorwaarden: zie hieronder in de bijlage.

(*) Geschiktheid van het reinigingsmiddel voor verwijdering van fipronil moet aangetoond zijn door de producent. Het reinigingsmiddel moet een licht alkalisch middel zijn (pH 11-13) en moet voldoen aan de detergentenverordening 648/2004. Het detergent mag geen milieugevaarlijke stoffen met PBT eigenschappen (persistent, toxisch, bioaccumulerend) bevatten, cfr REACH en Kaderrichtlijn Water
De specifieke instructies voor gebruik (temperatuur, contacttijd, werkwijze toepassing, …) voor verwijdering van fipronil moeten door de producent beschreven zijn.

Stap 4: inweken en reinigen van de hele stal (tweede natte reiniging)

 • Opnieuw inweken en inschuimen (zie Stap 3) maar nu de hele stal (inclusief muren, plafond, …) met infrastructuur, met behulp van een geschikt vet oplossend reinigingsmiddel aan geschikte concentratie en voldoende lang laten inwerken.
 • Minstens eenmaal zeer grondig reinigen met zuiver water (indien mogelijk warm) onder hoge druk.
 • Afvoer van het reinigingswater onder strikte randvoorwaarden: zie hieronder in de bijlage

Stap 5: volgende natte reiniging(en)

 • Bijkomende reinigingen met zuiver water onder hoge druk tot het bereiken van een voldoende laag fipronilgehalte van de stal, zodat de kans op contaminatie van de eieren wordt voorkomen.
 • Eens de nieuwe kippen worden opgezet zal het FAVV stalen van de eieren nemen om na te gaan of de eieren conform zijn.

Laatste stap

 • Nadat de norm werd bereikt: ontsmetting met een door de FOD Leefmilieu goedgekeurd ontsmettingsmiddel.