Zoötechnische proeven kleinvee

ONDERZOEK

Het onderzoek rond kleinvee (pluimvee en konijnen) bouwt sinds jaren kennis op rond voederwaardering, nutriëntenbehoeften, excreties in het milieu en de bepaling van ei- en vleeskwaliteit (o.a. samenstelling en residuen). Deze thema’s blijven belangrijke onderzoekstopics. Daarnaast wordt momenteel veel onderzoek gedaan rond de problematiek van efficiëntiebepaling van diverse voederadditieven, zoals coccidiostatica en alternatieven voor antimicrobiële groeibevorderaars. Een andere belangrijke focus ligt op functionele voeding m.b.t. de inbouw van specifieke vetzuren in eieren en vlees, en hun bijdrage aan de gezondheid van moederdieren en nakomelingen.

De kleinveestapel bestaat uit 1200 halfzware legkippen, 7000 vleeskippen, kalkoenen en konijnen. Occasioneel wordt ook onderzoek m.b.t. eenden en parelhoenders uitgevoerd.

DIENSTVERLENING

 • Voederproeven met legkippen vnl. tijdens de legperiode
  De accommodatie en knowhow is beschikbaar voor het evalueren van voedingsgerelateerde parameters op productieresultaten (legpercentage, voederomzetting, etc, etc.), eikwaliteit en botmineralisatie. Proefvoeders worden zelf geformuleerd en in de eigen proeffabriek aangemaakt.
 • Voederproeven met vleeskippen van 1 tot 39 dagen
  In diverse proefhokken zijn meerdere mogelijkheden voorhanden om onder proefomstandigheden de productieresultaten (voederomzetting, etc) van vleeskippen nauwkeurig te bepalen. Aantal dieren en aantal herhalingen worden in overleg met de klant vastgelegd. Voederformulering gebeurt op maat van de proef en de voeders worden in de eigen maalderij geproduceerd. Strooiselkwaliteit, dermatitisscores en staalnames voor darmgezondheidsparameters zijn bijkomend mogelijk.
 • Voederproeven met vleeskalkoenen van 1 tot 112 dagen
  Een proefhok met 24 pens is speciaal uitgerust voor proeven met groeiende kalkoenen. De parameters vermeld bij vleeskippen zijn hier ook van toepassing.
 • Voederproeven met voedsters en vleeskonijnen (van geboorte tot slacht)
  Diverse afdelingen zijn uitgerust om over individuele (voedsters) of kleine groepen (vleeskonijnen) waarnemingen te kunnen uitvoeren. Voederformulering en voederproductie worden in eigen beheer uitgevoerd.
 • Verteringsproeven bij leghennen, vleeskippen, jonge vleeskalkoenen en vleeskonijnen
  Aangepaste accommodatie is aanwezig. De proeven kunnen in verschillende leeftijdsstadia uitgevoerd worden. Dieren worden gedurende een week in de specifieke kooien geplaatst om aan voeder en omgeving aan te passen. De balansproef duurt 4 dagen waarbij mest- en/of ileale stalen verzameld worden en aan het ANIMALAB toegeleverd worden.
 • Formulering van voeders voor pluimvee en konijnen
  Knowhow en computerprogramma’s zijn aanwezig voor het correct formuleren van proefvoeders.
 • Bepalen van het slachtrendement (post mortem).

CONTACT

Evelyne Delezie, Saskia Leleu

GA