Agenda

29/11/2017

Openbare verdediging doctoraal proefschrift Tim Van De Gucht

Titel van het doctoraat: User centric design of automatic lameness detection in dairy cattle

De publieke verdediging zal plaatsvinden op 29 november 2017 om 17u in het auditorium op ILVO Plant, Caritasstraat 39, 9090 Melle

Hierop volgend vindt een receptie en aansluitend walking dinner plaats waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

Graag uw aanwezigheid voor de receptie en walking dinner bevestigen voor 21 november 2017 aan Tim.vandegucht@ilvo.vlaanderen.be

Abstract

Kreupelheid is een belangrijk gezondheids- en welzijnsprobleem bij melkkoeien dat leidt tot grote financiële verliezen. In de praktijk worden kreupele koeien gedetecteerd via visuele observatie. Dergelijke visuele detectie is echter subjectief en arbeidsintensief, wat er toe leidt dat kreupele koeien dikwijls laattijdig behandeld worden. Daarom worden automatische kreupelheids-detectiesystemen, die een vroegtijdige detectie en behandeling mogelijk maken, ontwikkeld. Op dit moment zijn echter nog geen kosten-efficiënte systemen beschikbaar op de markt.

Gedurende dit doctoraatsonderzoek werd een gebruikersgerichte aanpak gebruikt om uit te zoeken hoe dergelijke systemen verder ontwikkeld kunnen worden tot marktklare, rendabele systemen. Hiervoor werd eerst de economische meerwaarde voor de melkveehouder onderzocht. Hieruit bleek dat automatische detectiesystemen een positieve meerwaarde kunnen genereren. Daarna werden de voorkeuren van Vlaamse melkveehouders voor de kostprijs en detectieperformantie van dergelijke systemen bevraagd, en werd nagegaan hoe het verstrekken van extra informatie over de consequenties van kreupelheid hun voorkeuren beïnvloedt. Vlaamse melkveehouders bleken momenteel nog niet open te staan om dergelijke systemen te gebruiken, maar werden wel positiever naarmate meer info werd verstrekt. Hieruit werd geconcludeerd dat sensibilisatie de toekomstige adoptie in de praktijk kan bevorderen. Vervolgens werd nagegaan hoe de kostprijs en detectieperformantie van een systeem het marktaandeel kunnen beïnvloeden. Er werd geconcludeerd dat het gebruik van visuele detectie substantieel zou dalen indien de kostprijs wordt verlaagd en de detectieperformantie verhoogd. De lengte van het Gaitwise systeem werd ingekort en de resolutie verlaagd om na te gaan of de ruimtelijke vereisten en de kostprijs van een loopmat kunnen verlaagd worden. Het Gaitwise systeem bleek inderdaad goedkoper en korter te kunnen worden gemaakt. Nieuwe variabelen die de plaatsing van de poten op de grond en de gewichtsverdeling over de poten beschrijven werden gedefinieerd en vergeleken tussen manke en niet-manke koeien om hun nut voor gebruik in automatische detectie te bepalen. In een laatste stap werd een nieuwe setup voor kreupelheidsmonitoring gebouwd aan de nieuwe melkveestal op ILVO, en werd data verzameld waarmee een nieuw detectie-algoritme kon ontwikkeld worden. De resultaten geven aan dat individuele opvolging van het looppatroon van een koe kan resulteren in een betere detectieperformantie, maar ook dat hiervoor tijdsreeksen van dagelijkse metingen nodig zijn.

Automatische kreupelheidsdetectiesystemen kunnen een handig hulpmiddel zijn voor melkveehouders in de toekomst, maar verdere ontwikkeling is nodig om deze systemen kosten-efficiënt en marktklaar te maken. De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruik worden om verdere ontwikkelingen te ondersteunen en de adoptie in de praktijk te stimuleren.

Uitnodiging