Agenda

05/10/2017

Derde ILVO studienamiddag CriNglooP collectief

“Hoe relevant is BODEM- en NUTRIENTENonderzoek voor wie aan de slag is met KLIMAAT en met ECOSYSTEEMDIENSTEN? “

Derde ILVO studiedag CriNglooP collectief: WAT we weten en HOE we meten.

Op 5 oktober 2017 serveren de ILVO bodemkundige wetenschappers hun onderzoek rond bodemkwaliteit, werking van meststoffen, teeltsystemen, teeltsubstraten, … Telkens leggen zij expliciet de link met klimaat en ecosysteemdiensten. U bent van harte uitgenodigd.

Cringloop Collectief 2017

Programma

12u30 Ontvangst met koffie
13u00 Joris Relaes
Verwelkoming
13u10 Greet Ruysschaert
Inleiding
13u20 Presentaties deel 1

Bart Vandecasteele: “Wie is wakker op de akker? Veranderingen in bodemkwaliteit meten bij landbouwbodems.”
Opslag van C in de bodem (klimaatmitigatie) en de bodem weerbaarder maken (klimaatadaptatie) zijn belangrijke uitdagingen. De bodemkwaliteit wordt beoordeeld op basis van diverse chemische, fysische en biologische metingen. Het verhogen van de weerbaarheid van de bodem door het verhogen van de bodemkwaliteit, is dit meetbaar?

Tommy D’Hose: “Maatregelen voor koolstofopslag onder gras- en akkerland in Vlaanderen.”
Een aantal beloftevolle maatregelen voor koolstofopslag onder Vlaamse landbouwbodems worden toegelicht aan de hand van resultaten uit eigen proefveldonderzoek en een uitgebreide literatuurstudie.

Hui Xu: “Greater contribution of belowground than aboveground maize biomass to the stable soil organic matter pool.”
Gewasresten brengen organische stof en nutriënten terug naar de landbouwbodem, maar vormen soms ook een potentieel interessante bron van biomassa voor bepaalde toepassingen. Om een duurzaam gebruik van biomassa van gewasresten te kunnen nastreven, is het belangrijk te weten wat de bijdrage is van zowel boven- als ondergrondse gewasresten aan de opbouw van stabiele bodem organische stof. Er is hiervoor meer kennis vereist over de afbraakkinetiek en de fysische bescherming van ondergrondse gewasresten in bodemaggregaten.

Jane Debode: “I-Love-T: Inoculatie van LOkale VEzelrijke stromen voor de productie van duurzame Teeltsubstraten.”
Bij ILVO voeren we onderzoek uit naar het gebruik van plantenvezels en compost in duurzame potgrond. In het MIP-project I-Love-T: Inoculatie van LOkale VEzelrijke stromen voor de productie van duurzame Teeltsubstraten, werd nagegaan in hoeverre veen vervangen kon worden door vervezeld Miscanthusstro, al dan niet geprekoloniseerd met biocontroleschimmels. De proof-of-concept werd getest bij de teelt van aardbei.

Thijs Vanden Nest: “Nieuwe organische meststoffen: wat zijn ze waard?”
Bij het sluiten van nutriënten en koolstof-kringlopen komen heel wat organische producten ter beschikking zoals digestaat, verwerkte mest en compost. Doorgedreven analyse van de producten, gecombineerd met incubatieproeven en potproeven leert welk potentieel deze producten hebben om ingezet te worden als bodemverbeteraar of nutriëntenbron. Op basis van deze resultaten wordt bekeken welke mengelingen en verdere verwerking gewenst zijn om tot interessantere producten te komen.

14u35 Pauze

15u00 Presentaties deel 2, voorzitter: Jan Staes (UAntwerpen)

Lisanne Stadig: “Kippen en korte-omloophout: effecten op uitloopgebruik, biomassaproductie en bodemparameters.”
Kippen met vrije uitloop komen vaak maar weinig buiten, wat deels te verklaren is door een gebrek aan goede beschutting. In dit onderzoek werd de combinatie van vrije-uitloopkippen met de productie van korte-omloophout bestudeerd, waarbij zowel de effecten op de kippen als op de bomen en de bodemcondities in kaart werden gebracht.

Paul Pardon: “Bomen op de akker? Over de zin van agroforestry voor boer, klimaat en omgeving.”
Hoewel de toepassing van agroforestry gekoppeld wordt aan het verstrekken van verscheidene ecosysteemdiensten zijn kwantitatieve gegevens omtrent de te verwachten effecten (zeer) schaars. Op een set proefpercelen verspreid over Vlaanderen (en Waals-Brabant) werd onderzoek verricht naar de interacties tussen de boomcomponent, het landbouwgewas en hun omgeving. Hierbij ligt de focus op het effect van bomen op het bodemkoolstofgehalte en de beschikbare bodemnutriënten, het voorkomen van nuttige arthropoden en het effect op de opbrengst en kwaliteit van het landbouwgewas.

Laura Van Vooren: “Ecosysteemdiensten op akkers met houtkanten en grasstroken.”
We onderzoeken welke ecosysteemdiensten er kunnen geleverd worden door houtkanten en grasstroken naast akkerbouwpercelen. Dit doen we door een aantal indicatoren op te meten op Vlaamse percelen waarop houtkanten of grasstroken werden aangelegd. De ecosysteemdiensten die we beschouwen zijn gewasopbrengst en -kwaliteit, de vastlegging van organische koolstof in de bodem, het reguleren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het potentieel voor natuurlijke plaagbestrijding.

Koen Willekens: “Beheer gericht op bodemkwaliteit in een biologisch teeltsysteem.”
We gaan dieper in op de betekenis van een oordeelkundig beheer van groenbedekkers en gebruik van plantaardige bemestingsvormen voor de recirculatie van voedingsstoffen en de bodemkwaliteit in een biologisch teeltsysteem met groenten en akkerbouwgewassen, en dit op basis van de resultaten van een meerjarig proefopzet bodembeheer op het ILVO. We onderzochten er de invloed van aanwending van grasklaver (als groenbedekker en als maaimeststof), composttoepassing en niet-kerende bodembewerking op de stikstofbeschikbaarheid, de gewasopbrengst, het risico op stikstofuitspoeling, de koolstofopbouw en de broeikasgasemissies.

16u00 ILVO bodemkundige onderzoekers stellen beknopt voor hoe hun onderzoek over LCA, vlinderbloemigen, erosie, fosfor, bodemleven, …
relevant is voor wie aan de slag is met klimaat en ecosysteemdiensten.
16u15 Greet Ruysschaert en Greet Riebbels
Discussie en conclusies
16u35 Johan Van Waes
Slotwoord
16u45 Afsluiten met een drankje

Locatie

Auditorium ILVO-Plant, Caritasstraat 39, Melle

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven voor 28 september 2017 is verplicht. Uw deelname wordt via mail bevestigd.

Vragen?

CriNglooP_ilvo@ilvo.vlaanderen.be