Agenda

Ingaven voor februari 2014

05/02/2014

Agrolink - Program H2020-lookout

The European Commission set up a program to stimulate research and innovation, called Horizon 2020 (H2020). The program comprises a nearly €80 billion funding budget. The objective is to develop breakthrough innovations to secure the global competitiveness of Europe.

A project with such bold goal and a matching budget, offers many opportunities for any researcher in de union. It is however needless to say that developing H2020 proposals and consequently set-up consortia to run research projects, will require a significant effort.

lees meer ...

10-14/02/2014

Phd Winterschool 'Place based approaches in regional development'

The goal is to provide a forum for PhD students to present ongoing research in a collaborative environment and share ideas with other young researchers. Participants will be able to discuss their research ideas and results, and receive constructive feedback from their peers as well as senior researchers in their respective research areas. It will be an excellent opportunity to build relations beneficial to the doctoral students.
lees meer ...

19/02/2014

Studienamiddag en uitwisseling 'Bio, bodem en bemesting'

Organische bemesting, nutriëntenkringloop en het MAP
Biologisch telen begint bij een goed beheer van de bodemvruchtbaarheid door middel van o.a. vruchtwisseling, groenbemesters, organische bemesting en bodembewerking. Daarnaast kadert het biolastenboek het gebruik van dierlijke mest binnen een grondgebonden veehouderij. Alleen worden de fosfornormen in het MAP in 2015 wellicht nog aangescherpt, waardoor de organische bemesting beperkt zal worden. Dat kan de organische stofaanvoer in het gedrang brengen en de stikstofvoorziening bemoeilijken.
Tijdens deze studienamiddag willen we met bioboeren en onderzoekers samen zoeken naar praktijkoplossingen. Kunnen we via composteren reststromen beter valoriseren en nutriëntenverliezen uit stalmest beperken? Hoe kunnen we via vruchtwisseling ons teeltsysteem robuuster maken? Is er meer mogelijk met groenbemesters ? En hoe rekenen we dit allemaal door? Dat zijn maar enkele vragen die op deze namiddag aan bod zullen komen.
lees meer ...

27/02/2014

Pilootprojecten Productief Landschap - Pers- en infomoment

Open ruimte, groot of klein, is als leverancier van ondermeer voedsel, energie, en ontspanningsruimte een cruciaal ingrediënt van een kwalitatieve samenleving. De Vlaamse open ruimte staat de komende jaren echter voor heel wat uitdagingen op vlak van milieu, klimaat, biodiversiteit, landschap, en ruimtelijke ontwikkeling. Landbouw, een van de belangrijke spelers in de open ruimte, kent eveneens een stijgende en veranderende ruimtevraag. Samen met Minister Kris Peeters, het Departement Landbouw en Visserij en het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek wil de Vlaams Bouwmeester deze uitdagende kwesties onderzoeken via de realisatie van vijf pilootprojecten productief landschap. Landbouwers, landbouworganisaties, ruimtelijke ontwikkelingsinstanties, open ruimte beheerders en andere geïnteresseerden worden gezocht om mee te denken én uit te voeren.
lees meer ...