Veehouderij

Het onderzoek mikt op toepassingen in een duurzame rundvee-, varkens- en pluimveehouderij. Er is een sterke expertise in voedingsfysiologisch onderzoek, met name om de nutriëntenvoorziening zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van het dier. Nauw daaraan gekoppeld onderzoekt ILVO om de uitstoot van mineralen in het milieu te beperken, waaronder de Programmatorische Aanpak Stikstof. ILVO kijkt via de functionele dierenvoeding in strikte zin ook hoe de gezondheid van het dier kan verbeteren. Een logische stap verder is om zo ook een toegevoegde gezondheidswaarde te geven aan de dierlijke producten. Speciale aandacht gaat uit naar dierenwelzijn, maar ook huisvesting, stalinrichting, management en automatisering komen aan bod.

Positie van ILVO t.a.v. dierenproeven

Corona en ILVO-dieren? Geen veranderingen, alle maatregelen om het dierenwelzijn op het normale peil te houden.

Alle details op het ILVO onderzoeksportaal

MONICOW - Monitoring van de melkkoe

Intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden

intensieve veeteelt en omwonendenILVO voerde een studie uit rond dit thema in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen. West-Vlaanderen is rijk aan intensieve veehouderijen. Als vergunningverlenende overheid moet de Provincie kunnen werken met de meest recente en betrouwbare data uit de wetenschap. Recent bracht de West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) een bloemlezing van mogelijke verbanden tussen veehouderijen en de menselijke gezondheid. Een Nederlandse studie (VGO) uit 2016 toont aan dat, naast positieve effecten, ook infecties van de lagere luchtwegen en longontstekingen meer voorkomen bij omwonenden van pluimvee- en geitenhouderijen. Dat was voor de Provincie een reden om een opdracht uit te schrijven voor een overzichtsstudie.
Studie 'Intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden'.

Rundvee

VleesveeILVO onderzoekt hoe de melkveehouderij en de vleesveehouderij rendabel(er) en duurzamer kunnen. Reductie van excreties en emissies in het milieu is bijvoorbeeld een complexe uitdaging waar op verschillende niveau’s al stevige resultaten zijn geboekt (zie ook PAS). Maar de rundvee-onderzoekers werken ook op valorisatie van bedrijfsgeteelde voedergewassen en bijproducten, op nutriëntenbehoeften, voederopname en -waardering, op maatschappelijke verwachtingen en praktische meetbaarheid en optimalisatie van dierenwelzijn, en op veranderende kwaliteitsnormen voor melk en vlees.

Varkens

VarkensVia wetenschappelijke proeven op een eigen proefboerderij onderzoekt ILVO hoe de varkenshouderij (vleesvarkens, zeugen) leefbaar(der) kan. Hoe kan de sector de veranderende kwaliteitsnormen voor varkensvlees bereiken? Hoe kan voldaan worden aan de maatschappelijke verwachtingen rond milieu en dierenwelzijn? Belangrijke onderzoektopics zijn nutriëntenbehoeften, excreties in het milieu, de bepaling van vleeskwaliteit, castratie en berengeur, voeding en management voor een goede gezondheid van biggen en vleesvarkens, en efficiëntie van voederadditieven.

Kleinvee

KleinveeILVO onderzoekt op de eigen proefboerderij voor kleinvee (pluimvee en konijnen) welke factoren bijdragen tot een hoge(re) kwaliteit van de producten. Huisvesting, dierenwelzijn, ziektedruk, voederwaardering en efficiëntie en ontwikkeling van voederadditieven worden getest. Nutriëntenbehoeften en excreties in het milieu komen eveneens aan bod, naast de kwaliteit en deelcomponenten van de eindproducten ei en vlees.

Voederkwaliteit

VoederkwaliteitILVO bestudeert de nutritionele waarde van ruwvoeders, krachtvoeders, grondstoffen, bijproducten, en ook het effect van additieven voor rundvee, varkens en kleinvee. Naast de bepaling van de verteerbaarheid, energie-, eiwit- en structuurwaarde met proefdieren worden laboratorium- en in vitro technieken ontwikkeld voor een snelle en goedkope voederwaardering in de praktijk. ILVO ontwikkelt analysemethoden voor het opsporen van ongewenste stoffen in voeders, zoals (myco)toxines, genees- en bestrijdingsmiddelen. Ook wordt de overdracht van deze stoffen naar de dierlijke eindproducten nagegaan. Er gaat ook aandacht naar de fysische eigenschappen van voeders, zoals textuur, pelletkwaliteit en ontsluitingsprocédés.

Dierenwelzijn

DierenwelzijnILVO-onderzoekers ontwikkelen en valideren indicatoren en praktische meetprocedures om algemene en specifieke welzijnsproblemen te bepalen. Het effect van voeding, management, stalomgeving en -inrichting op het gedrag en welzijn van landbouwhuisdieren worden bestudeerd. Remediërende maatregelen worden uitgewerkt en getest. ILVO stelt algemene geïntegreerde welzijnsindexen op.

Huisvesting en stalinrichting

Huisvesting en stalinrichtingILVO ontwikkelt nieuwe stalconcepten en technologieën aangepast aan de noden van de dieren en de veehouder. De belangrijkste onderzoektopics in dit verband zijn: gebouwconstructie en inplanting, ventilatie en luchtbehandeling, emissiearme systemen, energiebesparende technieken en technieken voor energierecuperatie.


Management

MelkveeILVO onderzoekt hoe productieprocessen in de veehouderij kunnen geoptimaliseerd worden door nieuwe arbeidsmethoden, technieken en automatisatie. Dit met het oog op arbeidsbesparing, betere zoötechnische prestaties, gezondere dieren en een hogere kwaliteit van de afgeleverde eindproducten (melk, vlees, ei).


Zoönosen

Detectie van zoönotische pathogenenZoönosen zijn overdraagbare pathogenen van dier op mens zoals Salmonella, Campylobacter, E. coli O157, MRSA. Deze overdracht kan gebeuren via voeding of via contact met dieren. In het onderzoek wordt aandacht besteed aan enerzijds de detectie van de zoönotische pathogenen en hun karakteristieken (o.a. populatiestructuur, virulentie, gedrag in gastheer) op bedrijven. Anderzijds gaat de aandacht naar de bestrijdingsmethoden tijdens de primaire productie op het landbouwbedrijf.

GA