Plantenteelt en bodem

Plantenteelt heeft te maken met het gedrag van land- en tuinbouwgewassen onder diverse teelt- en bodemomstandigheden. Bij ILVO gaat het daarbij om teelttechnisch onderzoek bij grasland, voedergewassen, energieteelten en zaadteelt (gangbaar en biologisch), duurzaam bodembeheer en raakvlakken tussen landbouw en milieu/natuur. Toepassingen van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) in de landbouw worden eveneens kritisch bekeken.

Bekijk ook de video's rond de MAP-man campagne.

Alle details op het ILVO onderzoeksportaal

Teelt- en oogsttechniek

Onderzoekspercelen ILVO teelt- en oogsttechniekILVO onderzoekt nieuwe ontwikkelingen in de productie van ruwvoeders (gras, klaver, maïs, vlinderbloemigen), voedings- en industriële gewassen (prei, cichorei, vlas) en energiegewassen (maïs, miscanthus, wilg, populier). Welke bodemconditie, bemesting en ziektebeheersing is optimaal? Welke adviezen of mogelijke nieuwe scenario’s moet de regelgever overwegen? Onderzoekers zoeken naar de combinatie van een goede landbouwkundige productie met een beperkte belasting op milieu (lucht, bodem, water) en omgeving (coëxistentie).

Bodem, bemesting en compost

CompostproefDe studie van de Vlaamse bodemkwaliteit staat in het teken van een optimale gewasontwikkeling, een goede nutriëntenbenutting en voldoende koolstofopslag. Het onderzoek evalueert (nieuwe) manieren van bereiding en bewerking van landbouwbodems. Aanwending van boerderijcompost al dan niet in combinatie met andere bemesting wordt bestudeerd in functie van behoefte van zowel gewas als bodem.

De hand-outs en video’s van de CriNglooP Collectief studienamiddag van 5 oktober 2017 zijn beschikbaar.

Rassenonderzoek

Rassenonderzoek grassen op de ILVO-percelenEen optimale rassenkeuze beïnvloedt de rendabiliteit van de teelt. Rassen moeten aangepast zijn aan het klimaat, de bodemomstandigheden en de bedrijfsuitbating.
Het rassenonderzoek beoordeelt de cultuur- en gebruikswaarde van een potentieel nieuw ras op basis van de belangrijkste landbouwkundige kenmerken, kwaliteit en oogstzekerheid. Na 3 jaar beproeving in verschillende landbouwstreken kan een nieuw ras toegelaten worden op de Belgische rassencatalogus. Overzicht rassenlijsten.

Biologische teelt

Biologische aardappelteeltVoor de biologische land- en tuinbouw onderzoekt ILVO de mogelijkheden om nutriëntenkringlopen te sluiten en natuurlijke mechanismen van plantenvoeding en plantenbescherming te bevorderen. Dit omvat een gepast bodembeheer, een optimale gewasopvolging, ziekteresistente rassen en een biologische ziekten- en plaagbeheersing.

ILVO maakte als coördinator van het Netwerk voor Onderzoek naar Biologische Landbouw (NOBL) samen met het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt (CCBT) een overzicht van onderzoeksprojecten voor de biologische landbouwsector anno 2017 (pdf).

GGO's

GGOGenetische gewijzigde organismen zijn organismen waarbij door de mens één of een beperkt aantal genen zeer gericht gewijzigd worden via gentechnologie. ILVO gebruikt deze technologie om kenmerken te bestuderen in planten, maar voert anderzijds ook onderzoek naar de ontwikkeling, detectie, karakterisering van al dan niet geauthoriseerde GGO’s in voeders en voedingsmiddelen. De teelt van GGO’s in Europa is gebonden aan een coëxistentieregeling (de mogelijkheid om verschillende types landbouw naast elkaar te laten bestaan). ILVO ondersteunt het beleid bij de opmaak van die regeling en toetst deze aan praktijkomstandigheden.

GA