Milieu en PAS

Actueel in de interactie van de landbouw met zijn omgeving is het verhaal van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en PAS (Programmatorische aanpak stikstof). Specifiek voor het pakket ‘Emissiereductie landbouw’ verricht ILVO studiewerk. De onderzoekers bekijken milieu ook breder: heel wat onderzoek betreft het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals bodem, water, nutriënten en genetische diversiteit. Concrete doelstellingen zijn vb. minimalisatie van wederzijdse negatieve impact, stimulering van win-wins via ecosysteemdiensten, functionele agrobiodiversiteit, en groene, blauwe en rode diensten. Ook rond klimaat & landbouw (mitigatie/adaptatie) wordt kennis opgebouwd.

Dierproeven volgens ethische code en transparant

Alle details op het ILVO onderzoeksportaal

PAS (Programmatorische Aanpak Stikstof)

Onderzoekswerk rond de reductie van ammoniakemissie van veebedrijven.
Lees meer over deze problematiek en maatregelen.

Nutriënten en bodem

Bemestingsproef UGent te Melle: een verandering in de bemesting heeft ook belangrijke consequenties voor de gewasgroeiDuurzaam nutriëntenbeheer draait rond het sluiten van nutriëntenkringlopen, het minimaliseren van verliezen (door emissie, afstroming of uitspoeling), en tegelijk rond optimale beschikbaarheid voor bodem en gewas. ILVO onderzoekt emissiearme stalsystemen en een modern en efficiënt bemestingsmanagement, waarbij bodemvruchtbaarheid en -kwaliteit op peil zit en de eutrofiëring van het milieu beperkt blijft.

Energie

Miscanthus x gigantheus

ILVO heeft diverse projecten rond het monitoren van de energiebehoefte op bedrijven (in de landbouw en de visserij).We werken zowel op energiebesparende maatregelen als op de productie van hernieuwbare energie.
ILVO levert technisch en wetenschappelijk onderbouwde informatie rond de efficiënte inzet van energie als productiefactor in de landbouwproductieprocessen en rond de mogelijke rol van de landbouwsector als energieleverancier. Voorbeeldprojecten i.v.m. rationeel energiegebruik zijn de luchtontvochtigingstechniek voor de glastuinbouw en de doorlichting van mechanische ventilatie in de intensieve veehouderij. Een voorbeeld i.v.m. hernieuwbare energie is het Miscanthusproject.

Water

Simulatie van de P-uitspoeling uit bodems met verschillende bemesting: bepaalt het type van meststof de uitspoeling van fosfor?Water is de bron voor alle leven op aarde. Een landbouwgerichte aanpak van duurzaam waterbeheer omhelst aandacht voor waterhuishouding in de bodem, waterkwaliteit en zuinig waterverbruik. ILVO benadert deze thematiek met name vanuit onderzoek rond duurzaam bodembeheer, aanpak van de problematiek van vervuiling van oppervlakte- en grondwater door overmatige uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, en de nood aan een rationeel watergebruik op het bedrijf.

Biodiversiteit

Boomblauwtje in een bloemrijke graanrandHet ILVO voert onderzoek uit naar biodiversiteit, in hoofdzaak met relatie tot de landbouwkundige productie en bedrijfsvoering. Daarbij komen diverse subthema’s aan bod, waaronder functionele agrobiodiversiteit (denk aan natuurlijke plaagbeheersing, bestuiving, en functioneel bodemleven), agromilieumaatregelen, wildschade aan landbouwgewassen en de interactie tussen houtachtige planten en landbouwgewassen.

GA