Bedrijfs- en sectorontwikkeling

Dit onderzoeksdomein bestudeert schokvastheid van landbouwbedrijven en –sectoren. Schokvastheid is de mate waarin een bedrijfsvoering of sector duurzaamheids- en overlevingsstrategieën aankan, of de mate waarin men kwetsbaar is voor milieukundige, sociale en economische evoluties. ILVO bestudeert vb. hoe een productiesysteem functioneert binnen de fysieke omgeving, markt en beleid en hoe de agro-voedingsketen en het agro-ecologische systeem evolueren. Onderzoekers ontwikkelen ook leer- en toepassingsmodellen voor de verschillende beslissingsniveaus (kwantitatieve beslissingondersteunende technieken).

Alle details op het ILVO onderzoeksportaal

Leerprocessen

LeerprocessenOntwikkeling naar duurzaamheid veronderstelt bewustwording en daadwerkelijke adoptie van nieuwe productietechnieken. Indicatoren en integrale duurzaamheidsinschattingen zijn instrumenten om het leerproces op bedrijven te ondersteunen. In dit onderzoek gaat men na of het gebruik van deze instrumenten in een sociale context (bv. studieclubs) het leergedrag en de adoptie kunnen verhogen.

Schokvaste landbouwsystemen

schokvaste landbouwsystemenNaast competitiviteit, wordt de schokvastheid van landbouwsystemen de uitdaging voor de toekomst. Schokvastheid wordt bestudeerd op meerdere niveaus (technologie, bedrijven, sectoren) en in meerdere dimensies (financieel, sociaal, op het vlak van ecologie, voedselveiligheid en dierenwelzijn). Het onderzoek beoogt zowel methodologisch verbeteren van analysetechnieken als bedrijfs- en beleidaanbevelingen.

Bedrijfsmanagement

bedrijfsmanagementBedrijfsleiders en beleidsmakers nemen beslissingen naar meer duurzaamheid. Bedrijfsleiders nemen beslissingen rekening houdende met technologieën en productiemiddelen, marktomstandigheden en het gevoerde beleid. Beleidsmakers willen het effect van beleid op bedrijfsbeslissingen toetsen. Wetenschappelijk onderbouwde en communicatieve bedrijfsmodellen, gesteund op wiskundige programmeringstechnieken, kunnen deze beslissingen onderbouwen.

Agro-ecologie

DuurzaamheidsbeoordelingKeuzes in de landbouw zijn verweven met het ecologisch systeem. Agro-ecologie bestudeert deze interacties en stimuleert de transitie naar duurzame landbouw. De studie van agro-ecologisch intensieve teelsystemen beschouwt methodes waarbij meer gebruik gemaakt kan worden van natuurlijke processen (ecosysteemdiensten) en de afhankelijkheid van externe input daalt, zonder daarbij de opbrengst in het gedrang te brengen. Belangrijke thema’s zijn IPM, agroforestry, biologische landbouw en duurzaam bodembeheer. Verder bieden ecologische indicatoren beslissingsondersteuning op bedrijfs-, samenwerkings- en beleidsniveau.

Samenwerking in ketenverband

Samenwerking in ketenverbandDe landbouwproductie gebeurt als schakel binnen agrovoedingsketens. De vraag vanuit deze ketens naar duurzame producten neemt toe. Daarnaast is prijsvorming binnen deze ketens een steeds terugkerend vraagstuk, en is doorstroming van innovatie en kennis cruciaal. Duurzame waarde, levenscyclusanalyse, certificering, enz. moeten toelaten om informatiestromen binnen ketens te verhelderen.

GA