Aquatisch milieu en kwaliteit

Bij het streven naar een duurzame exploitatie van natuurlijke mariene rijkdommen is een goed onderbouwde evaluatie van de kwaliteit van het milieu en van biologische zeeproducten van groot belang. Deze evaluatie gebeurt binnen ILVO via een geïntegreerde aanpak. Enerzijds worden biologische, toxicologische en chemische effecten van allerhande menselijke activiteiten (zand/grindwinning, baggerstorten, de bouw van windmolens, visserij, de introductie van exoten) en van verschillende types van vervuiling (polluenten, afval) op het mariene leven bestudeerd. Anderzijds worden genetische en (bio)chemische kwaliteits-, versheids-, en authenticiteitsanalyses ontwikkeld en toegepast op vis, schaal- en schelpdieren. Dit onderzoek omvat continue, lange termijn monitoring en meer gerichte onderzoeksprojecten.

Positie van ILVO t.a.v. dierenproeven

Alle details op het ILVO onderzoeksportaal

Biologisch milieuonderzoek

WindmolensHet Belgische deel van de Noordzee wordt intensief gebruikt door verschillende actoren. Enerzijds zijn er tal van commerciële activiteiten zoals opwekking van energie (windmolens), scheepvaart, visserij, zand- en grindwinning en het baggeren en dumpen van baggerspecie. Anderzijds wordt de uitbouw van mariene beschermde gebieden steeds belangrijker. In het kader van de ontwikkeling van een ruimtelijke planning, van milieueffectenrapportering, van het toekennen van exploitatievergunningen en van de implementatie van verschillende Europese richtlijnen, is het noodzakelijk om de individuele en cumulatieve impacten van de verschillende menselijke activiteiten op mariene ecosystemen te kennen. Binnen ILVO worden deze gemeten aan de hand van gegevens over verschillende ecosysteemcomponenten (macrobenthos, epibenthos, vis, plankton) in verschillende habitats. Ter ondersteuning van deze impactstudies wordt ook onderzoek verricht naar (1) de algemene ecologie van de verschillende ecosysteemcomponenten, (2) de natuurlijke processen werkzaam in het Belgisch deel van de Noordzee en (3) de ontwikkeling van eenvoudig te implementeren indicatoren.

Chemisch milieuonderzoek en producttechnologie

ProefbuizenDe activiteiten van deze onderzoeksgroep richten zich op veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van het mariene milieu en zijn biologische producten. Het ultieme doel is een duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen van de zee. Een multidisciplinaire aanpak en integratie van kennis uit verschillende onderzoeksdomeinen zijn essentieel bij het realiseren van de gestelde doelstellingen. Visserijproducten worden geanalyseerd op zowel de versheid van de vis, de hygiënische, voedings- en commerciële kwaliteit, als op de biologische conditie via sensorische en chromatografische methodes. Authenticiteit van visserijproducten, zowel van verse als verwerkte voedingsproducten, gebeurt via genetische methodes met behulp van een unieke referentiedatabase.

GA