Animal Marine Laboratory (ANIMALAB)

ONDERZOEK

In het continue streven naar integrale en duurzame kwaliteitszorg in de dierlijke en humane voeding is kwaliteitscontrole een belangrijk item. Dit omhelst verschillende aspecten:

  • monitoring van de biologische en chemische kwaliteit van het mariene milieu en habitat
  • bepaling van contaminanten in het kader van visserij gerelateerd milieubeheer
  • samenstelling en productkwaliteit van vis- en veevoeders
  • samenstelling van dierlijke eindproducten zoals eieren, melk, vlees en visserij- en aquacultuurproducten

In dit kader zijn correcte en betrouwbare analyses dan ook uitermate belangrijk voor zowel beleidsvoerende instanties, als voor de vis- en veevoederindustrie (als particuliere viskwekers en veehouders).

ILVO - DIER heeft daarom al zijn beproevingslaboratoria gegroepeerd in het zgn. “ANIMALAB” of “ANImal MArine LABoratory”, die alle overeenkomstig de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17025 werken. De geaccrediteerde scoop is te raadplegen op de website van BELAC onder het certificaatnummer T-315.

DIENSTVERLENING

Het ANIMALAB omvat 16 laboratoria waarin meer dan 100 analyses op meer dan 10 verschillende matrices worden uitgevoerd. Van deze zijn er 47 geaccrediteerd, gaande van chemische, fysische, chromatografische, immunochemische alook biologische en technische analyses.

De werking gebeurt voor alle laboratoria volgens de dezelfde ANIMALAB richtlijnen:

Aanvragen van analysen

Het aanvragen van offertes voor de uitvoering van één of meerdere analyses gebeurt bij de contactpersoon voor het laboratorium.
Bij gegroepeerde analyseaanvragen kunnen reducties toegekend worden op basis van het gevraagde aantal en type van analyses.

Nemen van monsters

Het ANIMALAB kan op vraag van de klant instaan voor het nemen van één of meerdere monsters in het kader van een analyseaanvraag.

Transporteren van monsters

Het ANIMALAB kan op vraag van de klant instaan voor het transport van één of meerdere monsters in het kader van een analyseaanvraag.

Aanbieden en ontvangen van monsters

Alle monsters worden bij voorkeur tijdens de diensturen, zijnde van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00u, aan het ANIMALAB aangeboden.

Scheldeweg 68 9090 Melle
Ankerstraat 1 8400 Oostende

Monsters die, wegens omstandigheden, buiten de normale diensturen aangeboden worden, kunnen enkel na voorafgaande verwittiging van de verantwoordelijke “Opvolging” voor het betreffende contract en diens schriftelijke goedkeuring, correct in ontvangst genomen worden. Zonder voorafgaande verwittiging kan de in ontvangstname van monsters buiten de diensturen niet gegarandeerd worden.

Bewaren van monsters

Alle door het ANIMALAB ontvangen monsters, worden, ongeacht hun aard of afkomst, gaande van de ontvangst tot aan de analyse, bij de geëigende temperatuur in hiervoor speciaal uitgeruste lokalen van het ANIMALAB bewaard.

Analyseren van monsters

Alle analyses worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel overeenkomstig de per laboratorium opgesomde methoden dewelke voorzien zijn van diverse kwaliteitscontroles.

Beoordelen van analyseresultaten

Alle analyseresultaten worden gecontroleerd door de laboratoriumverantwoordelijke aan de hand van vooropgestelde kwaliteitscriteria.

Afhandelen van monsters

Na het goedkeuren van de analyseresultaten gebeurt de afhandeling van de monsters zoals in het contract vermeld staat. Indien monsters bewaard dienen te worden, gebeurt dit bij de geëigende temperatuur in hiervoor speciaal uitgeruste lokalen van het ANIMALAB.

Rapporteren van analyseresultaten

Wanneer één of meerdere analyseresultaten beoordeeld en goedgekeurd zijn, worden deze voor het verstrijken van de in samenspraak met de klant overeengekomen deadline officieel aan deze gerapporteerd onder vorm van een per post overgemaakt beproevingsverslag.

Op vraag van de klant kan een officieuse/tussentijdse rapportering gebeuren en kunnen de analyseresultaten additioneel digitaal gerapporteerd worden.

Factureren van diensten

Wanneer alle analyseresultaten aan de klant onder vorm van een beproevingsverslag gerapporteerd werden, zal deze per post een factuur toegestuurd krijgen.

Klachten

Omdat het ANIMALAB zich als doel heeft gesteld continu te verbeteren en klantvriendelijkheid hierbij een belangrijke factor is, worden alle klachten van klanten behandeld en aan de verantwoordelijke van het ANIMALAB voorgelegd.

CONTACT

Annemie Schollaert

GA