Visserijbiologie

Dierproeven volgens ethische code en transparant

ONDERZOEK

De onderzoeksgroep is gespecialiseerd in het verzamelen van zowel biologische als ecosysteem gegevens in het kader van de biologische adviesvorming ter ondersteuning van het Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid. De focus ligt hierbij op de Belgische visserij en zijn beviste soorten en gebieden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan alternatieve visserijtechnieken en de impact op zowel gequoteerde als niet-gequoteerde vissoorten. Volgende gegevens zijn ondermeer beschikbaar: gegevens over de vlootcapaciteit, de aanvoer en teruggooi van vissen, de samenstelling van de vangsten, visserijonafhankelijke data uit surveys met onderzoeksvaartuigen, economische data m.b.t. vloten en visverwerkende industrie en biologische data (lengte, gewicht, leeftijd, etc.) van aangevoerde vis, schelp- en schaaldieren. Met deze data worden bestandsramingen en vangstvoorspellingen uitgevoerd op alle stocks die van economisch belang (kunnen) zijn voor de Belgische visserijsector.

DIENSTVERLENING

 • Toestandsbeoordeling en beleidsadviezen voor de visserijsector
  Op vraag van ICES (International Council for Exploration of the Sea), de Europese Commissie en andere opdrachtgevers, draagt België bij aan de toestandsbeoordeling van de voor ons land belangrijkste visbestanden. Dit zijn schol, tong, kabeljauw, wijting, heek, tarbot en griet. Net zoals andere betrokken landen, levert België gegevens toe aan de werkgroepen van ICES. De gegevens zijn afkomstig van de bemonsteringsprogramma’s van de aanvoer en teruggooi (discards). De voorbereidende werkzaamheden voor de werkgroepen, zoals een analyse van basisgegevens afkomstig van de monitoring (marktbemonstering, bestandsopnamen en vangststatistieken), alsmede het doen van assessments van een aantal bestanden vóór de aanvang van de werkgroep, zijn een onderdeel van de taken van de groep.
  Producten die opgeleverd worden:
  • Beschrijvingen van de actuele toestand van visbestanden en mariene ecosystemen.
  • Biologische adviezen voor het beheer van de visserij op visbestanden via internationale organisaties zoals ICES en STECF (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries van de Europese Commissie).
  • Presentatie van ICES adviezen aan het Ministerie van Landbouw en Visserij en overige belanghebbenden.
  • Werkdocumenten met analyses en tussenrapportages bestemd voor internationale werkgroepen en adviesorganen.
  • Bijdragen aan diverse nationale en internationale overlegstructuren m.b.t. visserijonderzoek en visserijbeheer.
  • Verslagen - in de vorm van nota’s - gericht aan collega’s en beleidsvoerende overheden met een samenvatting van de resultaten en conclusies van de werk- en adviesgroepen. Op verzoek kan een mondelinge toelichting of presentatie worden gegeven.
 • Marktbemonstering visserij en bestandsopnamen op zee.
  Volgens een statistisch verantwoord bemonsteringsschema kunnen zeegaande waarnemers aan boord van commerciële vissersvaartuigen per sleep de aanvoer registreren en analyseren. Parameters die geregistreerd worden zijn: aantallen, gewicht, lengteverdeling, leeftijd.
  Producten die opgeleverd worden:
  • Database met steekproeven van lengteverdeling, leeftijd en biologische gegevens van de verzamelde monsters alsmede de bijhorende vangstsamenstelling en visserijgegevens van de reizen waarvan de monsters zijn verzameld.
  • Lengte-leeftijd sleutels (Age-Length Keys, ALKs) voor de opwerking van de vangstgegevens van de aanvoer in Belgie voor de betrokken vissoorten t.b.v. toestandsbeoordeling ICES werkgroepen.
  • Handleiding marktbemonstering 2009.
  • Update van procedures en protocollen met betrekking op de marktbemonstering.
 • Monitoring bijvangsten.
  Volgens een statistisch verantwoord bemonsteringsschema kunnen zeegaande waarnemers aan boord van commerciële vissersvaartuigen per tweede sleep de bijvangst registreren en analyseren. Parameters die geregistreerd worden zijn: aantallen, gewicht, lengteverdeling, leeftijd.
  Producten die opgeleverd worden:
  • De verzamelde gegevens worden geregistreerd in een centrale database.
  • Van reizen waarin waarnemingen van bijvangsten van zeezoogdieren worden gedaan, wordt een afzonderlijk verslag gemaakt.
  • Inbreng van resultaten van het discardonderzoek in ICES werkgroepen.
  • Inbreng van resultaten van het discardonderzoek in STECF werkgroep SGMOS.
  • Actualiseren van de handleidingen met bemonsteringsprocedures.
 • Bepalen van de leeftijd van een vissoort.
  Duurzaam beheer van visbestanden vereist een goede kennis van de huidige toestand van de visbestanden. Een “gezond” visbestand heeft nood aan zich voortplantende individuen, zodat hetgene dat gevist wordt vervangen wordt door nieuwe visjes (recrutering). Afhankelijk van de soort duurt het een aantal jaar voor een vis geslachtsrijp is. Belangrijk bij duurzame visserij is dat deze vissen eerst de kans moeten krijgen zich voort te planten vooraleer zij gevist worden. Enkel als zij zich eerst kunnen voortplanten, kunnen zij voor recrutering zorgen. Het correct bepalen van de leeftijd bij vissen is daarom uitermate belangrijk voor het biologisch onderzoek aangezien de hedendaagse populatiemodellen gebruik maken van leeftijd - bijvangst data. Routinematig worden markt- en discardbemonsteringen alsook bestandsopnames (visserijafhankelijk en visserijonafhankelijk) uitgevoerd. Deze bestandsopnames omvatten ook de leeftijdsbepaling van verschillende vissoorten in verschillende visgebieden.
 • Determinatie van vissoorten en advies voor correcte commerciële naamgeving.
  Een team van ervaren wetenschappers kan op vraag van bedrijven, instanties en privé personen, de correcte naam van aangevoerde en geïmporteerde vissoorten bepalen. Deze correcte benaming kan door de handelaars/importeurs gebruikt worden in hun marketingcampagnes. Met name in kader van rechtsaansprakelijkheid speelt dit een rol.

CONTACT

Els Torreele