Plattelandsontwikkeling in een verstedelijkt Vlaanderen

Inzichten over ruimtelijke, sociale en economische veranderingen op het platteland vormen de basis voor het maatwerk dat afdeling Landbouw & Maatschappij aanbiedt aan diverse plattelandsactoren. ILVO-L&M beschikt over ruime expertise over ruimtelijke transformaties, gebiedsontwikkeling en lokale voedselsystemen. We vertalen wetenschappelijke inzichten naar praktische methodieken of tools op maat van de klant. We bieden u ondersteuning bij de (proces)architectuur en begeleiding van multi-stakeholder processen op het platteland.

Contactpersoon: Elke Rogge

Begeleiden van participatieve processen

De afdeling Landbouw & Maatschappij biedt ruime expertise aan zowel voor het opzetten als het begeleiden van multi-stakeholder processen op het platteland. De expertise steunt op doorgedreven kennis van het veranderend platteland, het landbouwkundig functioneren en procesbegeleiding*. Onze proces-design en –ondersteuning vertrekt vanuit de idee dat een constructieve dialoog tussen plattelandsactoren de kansen maximaliseert voor een gedragen visie en performante acties.
Contactpersoon: Elke Rogge

Toolbox voor plattelandsontwikkeling

Het is belangrijk dat de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek een doorvertaling krijgen naar de praktijk. ILVO-L&M ontwikkelt daarom praktische tools op maat van de specifieke doelstellingen van de klant, zoals instrumenten voor het evalueren van plattelandsontwikkelingsprojecten, de ruimtelijke realiteit in kaart brengen, of het open ruimte debat voeden en stimuleren.
Contactpersoon: Elke Rogge

Ontwikkelen van gebiedsvisies

Bij gebiedsontwikkeling staat een geïntegreerde aanpak van plattelandsthema’s centraal. ILVO-L&M biedt ondersteuning bij de opmaak van gebiedsvisies en ontwikkelingsstrategieën. Daarnaast ondersteunt ILVO-L&M de klant bij de zoektocht naar een gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak voor uitdagingen zoals klimaatsverandering, druk op de (landbouw) open ruimte, etc.
Contactpersoon: Elke Rogge

In kaart brengen van ruimtelijke veranderingen

Het platteland verandert snel en ingrijpend. De druk op de open ruimte neemt toe omdat steeds meer actoren aanspraak maken op dezelfde ruimte. ILVO-L&M ontwikkelt wetenschappelijke methodes om nieuwe ontwikkelingen in beeld te krijgen. Inzichten over het feitelijk landgebruik worden verder aangegrepen om het ruimtelijk functioneren op maat van een streek of thema door te lichten.
Contactpersoon: Elke Rogge

Uitbouwen van lokale voedselsystemen

Op verschillende beleidsniveaus (Vlaanderen, provincies, gemeentelijk) worden initiatieven genomen om lokale voedselsystemen te ondersteunen. Ook andere (rand)stedelijke actoren gaan actief aan de slag. Ze bouwen verbindingen tussen producenten, handelaars, verwerkers en consumenten. Maar ook met sociale, culturele en educatieve actoren. ILVO medieert dergelijke samenwerkingsverbanden, en ontwikkelt pro-actief scenario’s om partnerschappen in lokale voedselsystemen te ondersteunen.
Contactpersoon: Elke Rogge