Chemische voedselveiligheid

Hierbij worden analyses uitgevoerd op de aanwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen (bv. antibiotica, chemotherapeutica, ontwormingsmiddelen, ontstekingsremmers, steroïdhormonen, ß-agonisten,…) en contaminanten (bv. mycotoxines) door middel van screeningsmethoden (microbiologische, immunologische en receptortesten) en/of chromatografische methoden (LC-MS/MS, LC-fluorescentie).

SCREENING VAN RESIDUEN

screeningslaboIn het screeningslaboratorium worden levensmiddelen m.b.v. microbiologische inhibitortesten gescreend op de aanwezigheid van bacteriegroeiremmende stoffen (vnl. antibiotica en chemotherapeutica). Tevens worden levensmiddelen m.b.v. immunologische-, Charm II- en receptortesten groepsspecifiek gescreend op de aanwezigheid van residuen van ß-lactamantibiotica (penicillines en cefalosporines), tetracyclines, sulfonamiden, streptomycines, macroliden & lincosamiden, quinolones, chlooramphenicol, ….

Tevens kunnen in het screeningslaboratorium commerciële screeningstesten voor het opsporen van antibioticaresiduen in melk, honing, vlees, … gevalideerd worden overeenkomstig Beschikking 2002/657/EC van de Commissie en de CRL Richtlijnen voor de validatie van screeningsmethoden voor residuen van diergeneesmiddelen.

Analysetabel

CHROMATOGRAFISCHE BEVESTIGING VAN RESIDUEN

chromatografisch laboIn het chromatografisch laboratorium worden residuen van diergeneesmiddelen en contaminanten opgespoord in melk, eieren, vlees, honing en voeder. Hierbij wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van LC-MS/MS.

Analysetabel

CONTACT

Screeningslabo: Wim Reybroeck, Sigrid Ooghe
Chromatografisch labo: Els Daeseleire

GA