Voedingsanalyses praktisch

ANALYSEDUUR

In samenspraak met de klant wordt de analyseduur vastgesteld.

STAALNAME EN PRAKTISCHE ZAKEN

Aanvragen van analyses

Door de klant voorafgaandelijk aangevraagde analyses genieten voorrang. De aanvraag gebeurt bij de respectievelijke laboratoriumverantwoordelijken.

Voor een snelle start van de analyseprocedure vragen wij om bij de monsters een analyseaanvraag toe te voegen met duidelijke vermelding van:

  • De matrix, de monsteridentificatie en de te analyseren parameter(s)
  • Contactpersoon met adres aan wie het beproevingsverslag dient opgestuurd te worden
  • Het facturatieadres indien dit verschillend is van het adres voor rapportering
  • Taal waarin het beproevingsverslag dient opgestuurd te worden
  • Een telefoonnummer en e-mail adres waarop wij u kunnen bereiken

Hiervoor kan u steeds gebruik maken van onze analyseaanvraag (NL / FR / EN).

Analyseprijzen

De kostprijs voor de analyses of het onderzoek kunnen op eenvoudige aanvraag bij de laboratoriumverantwoordelijken bekomen worden en deze is in overeenstemming met de vaststelling van de tarieven voor de dienstverlening uitgevoerd door het Eigen Vermogen van het ILVO. Voor analysepakketten kunnen ook prijsoffertes aangevraagd worden, waarbij rekening kan gehouden worden met eventuele kortingen.

Staalname en praktische zaken

  • Het nemen van een representatief laboratoriummonster valt niet onder de verantwoordelijkheid van het laboratorium, maar is de verantwoordelijkheid van de klant of monsternemer.
  • Het goed verpakken van het laboratoriummonster is eveneens de verantwoordelijkheid van de klant. De verpakking dient stevig en goed afgesloten te zijn. Wanneer de zak onvoldoende gesloten is, kan het monster gecontamineerd worden of kan het monster andere producten contamineren.
  • De termijn tussen monstername, verzending en ontvangst moet minimaal zijn. De monsters moeten onder de geschikte omstandigheden verstuurd en bewaard worden, zodat de integriteit van het monster behouden blijft. Deze termijn en bewaaromstandigheden vallen eveneens onder de verantwoordelijkheid van de klant.
  • De monstergrootte moet voldoende zijn en wordt afgesproken met de betreffende laboratoriumverantwoordelijke.

Aanbieden en ontvangen van monsters

Het aanbieden van de monsters en de monsterontvangst gebeurt bij voorkeur tussen 8h en 12h15 en tussen 13h en 17h. De klant meldt zich aan bij de receptie van ILVO-T&V, Brusselsesteenweg 370 te 9090 Melle en geeft de monsters af of laat ze bezorgen ter attentie van de laboratoriumverantwoordelijke waarvoor de monsters bestemd zijn. De monsters bestemd voor GGO analyses en voedselallergenen worden door de klant afgegeven of bezorgd op het adres ILVO-T&V, Burg. Van Gansberghelaan 115, 9820 Merelbeke. De kwaliteitsafdeling draagt geen verantwoordelijkheid voor de staalname en voor het monstertransport.
Voor monsters die, wegens omstandigheden, buiten de normale diensturen aangeboden worden, wordt samen met de laboratoriumverantwoordelijke een werkwijze overlegd.

Rapporteren van analyseresultaten

Rapportering gebeurt per e-mail. Op vraag van de klant kunnen analyseresultaten op een andere manier of een additionele manier gerapporteerd worden. Het verslag kan op aanvraag in een andere taal (Frans of Engels) opgemaakt worden.

Factureren van diensten

Ook de facturatie gebeurt per e-mail..

Klachten

Klachten aangaande de dienstverlening, analyseresultaten, … kunnen per telefoon, mail, fax of post bezorgd worden aan de laboratoriumverantwoordelijken. Alle klachten van klanten worden daaropvolgend behandeld en aan het afdelingshoofd van ILVO-T&V voorgelegd.

GA