Agenda

06/07/2016

Uitnodiging proefveldbezoek "Vlinderbloemigen in beeld"

Dit proefveldbezoek kadert in de uitvoering van het demonstratieproject “ Toepasbaarheid van vlinderbloemigen bij de invulling van vergroening met focus op rundveebedrijven met nauwe vruchtwisseling”
Woensdag 6 juli 2016
13.00 – 15.15: ILVO-Plant, Burg. Van Gansberghelaan 109, Merelbeke
15.15-16.30: Proefhoeve te Bottelare HoGent/U Gent
Deelname is gratis maar gelieve in te schrijven via het online formulier

Programma

ILVO-Plant, Burg. Van Gansberghelaan 109, Merelbeke

12.30 ontvangst koffie

13.00 inleidingen

 • Demoproject: doelstellingen en realisaties in 1ste jaar
  Annelies Beeckman (Inagro)
 • Voorjaarszaai vlinderbloemige voedergewassen
  Alex De Vliegher (ILVO)
 • Winter- en zomerveldbonen en erwten 2016
  Joos Latré (HoGent/UGent)
 • Inpasbaarheid vlinderbloemigen in het rantsoen bij rundvee
  Eddy Decaesteker (Inagro)

14.15 vertrek met auto’s naar demo percelen van ILVO

Luzerne, klaver, gras/klaver : voorjaarszaai met/zonder erwten
Herbicidentoepassing bij aanleg - maairegime luzerne

15.15 doorrijden naar demo percelen proefhoeve Bottelare UGent/HoGent

Blok eiwit gewassen: erwten, veldbonen, mengteelten
Winterzaai en voorjaarszaai
Machine voor gecombineerde uitzaai is hier aanwezig

16.30 afsluiten met drink

Toelichting bij het programma

Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) legt sinds 2015 verplichtingen vast op gebied van teeltvariatie en aanleg van ecologisch aandachtsgebied. Dit wordt- zeker voor intensieve rundveebedrijven met een simpel teeltplan van gras en maïs - één van de grootste uitdagingen. Vlinderbloemige teelten kunnen voor deze bedrijven de snelste weg zijn naar een 3de teelt en invulling van voldoende ecologisch aandachtsgebied.

Maar hoe begint u er aan? Veel van deze teelten komen al jaren niet meer voor in het teeltplan van een gespecialiseerd rundveebedrijf. Alle kennis over de teelten op een overzichtelijke wijze te verzamelen, maar vooral ook praktijkervaring bundelen en doorgeven, is de essentie van het demoproject “Toepasbaarheid van vlinderbloemigen bij de invulling van vergroening met focus op rundveebedrijven met nauwe vruchtwisseling”. Dit demonstratieproject is maar mogelijk door de steun van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.
De partners in het project zijn: Inagro, Hogent-Ugent (proefhoeve Bottelare), ILVO Plant, PIBO campus Tongeren, de Hooibeekhoeve en PVL Bocholt. De strategische doelstelling van dit project bestaat erin zoveel mogelijk Vlaamse landbouwers via demonstratie en communicatie bewust te maken van de mogelijkheden van vlinderbloemigen. Eenmaal die vlinderbloemigen, geteeld onder de vergroeningsvoorwaarden zijn uitgezaaid, is het zaak om ze zo goed mogelijk te laten renderen op uw bedrijf.

Doelstelling van het project

 • De bundeling en opbouw van kennis over de teelt van vlinderbloemigen op vlak van teelttechniek, bedrijfseconomische haalbaarheid en de potenties op vlak van biodiversiteit en milieu.
 • Deze kennis via demonstratie en sensibilisatie maximaal ontsluiten (demoplatforms en ontmoetingsmomenten op praktijkbedrijven). Uitwerken van praktijkgerichte publicaties (technische fiches gebundeld in technische brochure) die de landbouwer in staat stelt zelfstandig de voor- en nadelen van de verschillende vlinderbloemigen voor zijn bedrijf af te wegen. Deze fiches zullen ook steeds aangevuld worden, zodat landbouwers kandidaat telers steeds de meest volledige info kunnen vinden op de websites van de organisatoren.
 • Via doelgerichte communicatie via vakpers, E-zines, websites, enz. de landbouwers informeren over de binnen het project gedemonstreerde kennis, o.a. via het platform van het LandbouwCentrum Voedergewassen (LCV). Formuleren van beleidsaanbevelingen waarbij zowel de kansen als uitdagingen bij het telen van vlinderbloemigen onder vergroeningsvoorwaarden meegenomen worden, en dit zowel op teelttechnisch en bedrijfseconomisch vlak als op vlak van potentiële milieu- en biodiversiteitswinst.

Europa Vlaanderen verbeelding werkt