Nieuws

CORONA update  (stand vanaf 11/05/20)

Ondanks de corona pandemie wordt er normaal gekeurd teneinde de achterstand in het aantal uit te voeren keuringen te beperken. De nodige veiligheidsmaatregelen werden uitgewerkt om de veiligheid van alle betrokken partijen te garanderen. Zo dient de aanbieder van het toestel in de cabine te blijven bij aankomst op de keuringslocatie en daarna nauwgezet de richtlijnen van de keurder(s) te volgen om de veiligheid van alle betrokken partijen te garanderen. Betalingen zijn enkel mogelijk met bancontact (géén visa en ook géén cash meer) en alle communicatie en uitwisseling van documenten verloopt in open lucht met inachtname van de 1.5m afstandsregel. 

Nieuwe keuringscyclus vanaf 01/01/2020 (9e cyclus 2020-21-22)

Een nieuw KB werd voorbereid voor deze cyclus met enkele kleine aanpassingen aan de verschillende keurings-protocols (behalve verplichting anti-drup reeds in 8e cyclus, geen extra gronden van afkeuring voor veld-, boomgaard- en serrespuiten). Toch werd dit besluit op heden (stand 15/01/2020) nog niet gepubliceerd vanwege vertragingen in de federale regeringsvorming. De 9e keuringscyclus zal bijgevolg opgestart worden met het protocol dat gebruikt werd in de 8e cyclus (KB van 07/04/2017).

Nieuw Ministerieel Besluit van 10/12/2019 jaarlijkse indexering keuringsprijzen.

Het nieuwe Ministerieel Besluit (MB 10/12/19) met nieuwe keurprijzen (jaarlijkse indexering) werd gepubliceerd BS19/12/2019. Deze nieuwe keurprijzen worden toegepast vanaf 01/01/2020.

IPM richtlijnen checklist en bufferzonereglementering stand juni 2019.

De Vlaamse IPM richtlijnen checklist verplicht het gebruik van driftreducerende doppen met minimum 50% driftreductie op een standaard spuittoestel in Vlaanderen (enkel voor buitenteelten). De doppenlijst kan U terugvinden in de brochure "Bescherming van het oppervlaktewater bij gebruik van GBM" of op de website van het departement landbouw en visserij (pagina publicaties). Aangezien de keuringswetgeving federale bevoegdheid is zal dit voorlopig NIET nagekeken worden tijdens de keuring van uw spuittoestel ! Voor meer info kan u terecht bij het departement landbouw en visserij van de Vlaamse overheid.

Wijzigingen keuringscyclus vanaf 01/01/2017 (8e cyclus 2017-18-19).

De belangrijkste wijziging is de verplichting van een anti-drup systeem op elk spuittoestel. Toestellen zonder anti-drup systeem zullen vanaf 01/01/2017 onherroepelijk worden afgekeurd! Klik hier voor mogelijke oplossingen voor de aanpassing van uw spuittoestel.

© ILVO 2007- - Mail vragen en opmerkingen over de website naar: webmaster@ilvo.vlaanderen.be
Deze website werd door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze website. De gebruiker van deze website ziet af van elke klacht tegen het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie.