Accreditatie

Afnemers van land- en tuinbouwproducten eisen meer en meer dat deze geproduceerd worden volgens welbepaalde regels. Voor de land- en tuinbouwers betekent dit dat zij dienen te werken volgens allerhande lastenboeken. Op deze manier kunnen zij bewijzen dat bv. de teelt van een gewas gebeurde met respect voor alle wettelijke bepalingen en reglementeringen inzake bv. voedsel-, milieu en gebruikersveiligheid. Vaak gaat het produceren volgens een lastenboek echter gepaard met hogere kosten. Hierdoor worden land- en tuinbouwers kritischer t.o.v. externe controles, ook al worden deze door officiële overheidsinstanties uitgevoerd. Ook deze laatste dienen te bewijzen dat de door hen uitgevoerde controles betrouwbaar, correct en herhaalbaar zijn. Het is om deze reden dat de 'Dienst keuring spuitmachines Vlaanderen' eind jaren '90 besliste voor haar volledige werking een kwaliteitsstructuur uit te bouwen.

De goede werking van deze kwaliteitsstructuur wordt gewaarborgd door middel van het BELAC-accreditatiecertificaat nr. 197-INSP (jpg). Dit is de hoogste vorm van kwaliteitsborging die (inter)nationaal mogelijk is. Niet alleen legt dit 'lastenboek' een groot aantal administratieve (bv. documenten, registratie, naspeurbaarheid, archivering) verplichtingen op maar daarnaast dienen de meetmiddelen ook aan heel wat technische vereisten (nauwkeurigheid, kalibratie- & onderhoudstoestand, gebruikstatus) te voldoen. Met het verschijnen van het KB van 13 maart 2011 werd het behalen van een accreditatie volgens ISO17020 verplichtend voor alle Belgische keuringsinstanties.

© ILVO 2007- - Mail vragen en opmerkingen over de website naar: webmaster@ilvo.vlaanderen.be
Deze website werd door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze website. De gebruiker van deze website ziet af van elke klacht tegen het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie.