Onze rol

Een politiek wens als voorgeschiedenis van ELK!

Alle Vlaamse politieke partijen stemden eind 2016 in het Vlaams parlement voor een resolutie met onder meer deze aansporing aan de Vlaamse regering ivm de klimaatdoelstelling: “Wij vragen dat de knowhow van de Vlaamse land- en tuinbouwsector om het mondiale klimaatprobleem aan te pakken verder wordt ontwikkeld om klimaatefficiënte land- en tuinbouwproduct te bekomen, met een globaal vergeleken lagere broeikasgasuitstoot per eenheid van product. … In het onderzoek wensen we een focus op precisielandbouw, een techniek waarbij men streeft naar maatwerk op maat van het gewas en dier, een agro-ecologisch principe, op biotechnologische processen en andere technieken die het gebruik van hulpbronnen (energie, gewasbeschermingsmiddelen, antibiotica, kunstmest,…) kunnen verminderen in de land- en tuinbouwsector… We zien graag een klemtoon op een voortrekkersrol voor Vlaanderen op vlak van klimaatefficiënte land- en tuinbouwproductie, eerder dan op een verdere groei van de veestapel in Vlaanderen. Via onderzoek en kennisoverdracht moet de methaanuitstoot van de veestapel naar omlaag door het optimaliseren van voederrantsoenen en/of –efficiëntie, en door de bouw van emissiearme stalsystemen in bestaande en nieuwe stallen…

Voor dit tijdstip bundelde en presenteerde ILVO reeds proactief zijn (verspreid aanwezige) kennis rond klimaatgerelateerde thema’s:

Het begin

Het ILVO-Expertisecentrum Landbouw & Klimaat (ILVO-ELK) werd eind 2016 opgericht onder impuls van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. De Vlaamse overheid erkent dit expertisecentrum als een multidisciplinair, onafhankelijk en gedegen kenniscentrum, waar het beleid en de private partners terecht kunnen voor advies en onderzoek.

Voor de ondersteuning van het beleid en de sector voert ILVO-ELK klimaatonderzoek op drie sporen: mitigatie, adaptatie, en koolstofarme economie. Het eerste spoor, de klimaatmitigatie, brengt technologieën en systemen aan die toelaten om de impact van landbouw en visserij op het klimaat te reduceren. Het tweede spoor, de klimaatadaptatie, onderzoekt de mogelijkheden tot aanpassing van de Vlaamse landbouw en visserij aan het wijzigend klimaat. Het derde spoor van de koolstofarme economie verkent de rol van de landbouw binnen het bredere klimaatvraagstuk.

ILVO-ELK wil zo het beleid en de sector helpen om adequaat in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt.

Concreet identificeert het ILVO-ELK de bedreigingen en kansen, vertaalt ze naar de praktijk en begeleidt ze de sector in haar uitvoering van klimaatmaatregelen. Deze website bundelt de aanwezige, multidisciplinaire klimaatkennis van ILVO.

© Expertisecentrum Landbouw en Klimaat (ELK)