Nieuwsoverzicht

Current Articles | Categories | Search

Nieuwsgolf maart 2013

Bio in Beeld. Ontwikkeling van kengetallen via systeemgericht onderzoek en participatorisch traject.

Het Bio in Beeld-project van ILVO brengt de verschillende spelers in de Vlaamse biolandbouw samen. Het einddoel is een vraag-gestuurde, doelgerichte en efficiënte kenniscompilatie. Die moet concrete kengetallen opleveren waarmee we het bio-bedrijfsmanagement kunnen ondersteunen op de weg naar meer duurzaamheid en competitiviteit.

Bio in beeldOndanks goedbedoelde inspanningen van sector, beleid, onderzoek, … blijft de biologische landbouw in Vlaanderen kampen met fundamentele problemen in haar ontwikkeling naar een duurzame en competitieve sector. De eigenheid van de biologische landbouw is hier niet vreemd aan: ze onderscheidt zich van de gangbare landbouw op meerdere punten, strikt omschreven in lastenboeken. Om vanuit die eigenheid nieuwe bedrijfsstrategieën te overwegen, is meestal een andere aanpak dan deze op de gangbare bedrijven nodig. Om de gewenste impact van verbeterstrategieën op duurzaamheid en competitiviteit goed in te schatten, speelt naast de eigenheid ook haar beperkte omvang de sector parten. Immers, het ontbreekt veelal aan geschikte kengetallen en betrouwbaar vergelijkingsmateriaal. En om aan deze basisinformatie te geraken wordt vaak beroep gedaan op steeds dezelfde bio-boeren.

Een andere organisatie van de gewenste kennisopbouw voor verbeterstrategieën in de biologische landbouw dringt zich op. Bij het zoeken naar een andersoortige kennisopbouw zal het er op aankomen om een kader te scheppen waarbij bruikbare kennis ontstaat: 1. vertrekkende van de informatievraag vanuit de sector (d.i. de juiste vragen stellen); 2. doelgerichtheid beogend (d.i. juiste antwoorden zoeken, rekening houdende met de complexe eigenheid van de sector);3. efficiënt werken (d.i. maximaal en creatief gebruik maken van aanwezige kennis, niet in het minst van de landbouwer zelf, maar ook van de diverse actoren in de advies en onderzoeksomkadering).

Wij hanteren een participatieve aanpak met de betrokken landbouwers, adviseurs, praktijkcentra, bedrijfsnetwerken, onderzoeks- en onderwijsinstellingen. We brengen de relaties en de mogelijke trade-offs tussen verschillende deelaspecten van het biologisch productiesysteem in kaart via een systeemgerichte aanpak. We detecteren de knelpunten en aangrijpingspunten voor verbeterstrategieën, en vertalen deze in kwantificeerbare en communiceerbare kengetallen voor de individuele biobedrijven.

Dit project brengt dus de verschillende betrokkenen samen om een vraag-gestuurde, doelgerichte en efficiënte kenniscompilatie in de Vlaamse biologische landbouw te organiseren. Hiertoe wordt een systeemgerichte methodiek ontwikkeld om zo te komen tot concrete kengetallen die bedrijfsbeslissingen naar meer duurzaamheid en competitiviteit moeten ondersteunen.

Project: Bio in Beeld: ontwikkelen van kengetallen via systeemgericht onderzoek en participatorisch traject
Financiering: ADLO: oproep onderzoek biologische landbouw 2012
Looptijd: 36 maanden
Samenwerking: Bioforum / Bedrijfsnetwerken, Inagro, Wim Govaerts & Co cvba, Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw
Contact: fleur.marchand@ilvo.vlaanderen.be, jo.bijttebier@ilvo.vlaanderen.be