Thema-Nieuwsgolf 'ILVO op zee'

In deze thematische nieuwsgolf kunt u pootjebaden in het onderzoek van ILVO-Visserij. Lees hier ondermeer over teruggooi, visbestanden, elektrisch vissen, zand in de branding, de ruimtelijke ordening van onze wateren…. en een vreemde kwal in de bijt.

Onderzoek

DISCARDTeruggooi in kaart.
Opstellen en publiceren van een discardatlas voor de Belgische Visserijsector.

De teruggooi in de zeevisserij wordt onder het huidig beleid vooral gestuurd door economische en/of wettelijke redenen. In de praktijk is de teruggooi van mariene organismen, commercieel of niet commercieel, van beduidende invloed op de productieve biomassa van het mariene ecosysteem.

IRISHoe zit het nog met de tong?
Actieplan Ierse Zee.
 
Het Tongbestand in de Ierse Zee is er slecht aan toe. Maar het wetenschappelijk advies ter zake strookt niet met de perceptie van de Belgische vissers. Het IRIS-project, dat self sampling voor de Ierse Zee opzet, kan hier een belangrijke rol gaan spelen.

CELSEAModel voor beheer
Wetenschappelijke ondersteuning voor het ontwikkelen van een management plan in de Keltische Zee.
 
ILVO participeert in de uitwerking van een beleidsondersteunend instrument dat managers kan begeleiden bij het kiezen van een strategie voor de visserij in de Keltische Zee.

ZORASSpaarzaam met water.
ZORAS: een zero output recirculatiesysteem voor aquacultuur.

Het ZORAS project beoogt een recirculatiesysteem met een minimum aan waterverversing en afvoer van meststoffen.

TECHVISOndersteuning van de visserijsector
Het IWT project TECHVIS.
 
Onze visserijsector bevindt zich in woelige wateren. Oplopende kosten en lage visprijzen zijn een continue uitdaging. Daarbij komen nog het nieuwe visserijbeleid met de gevreesde aanlandingsverplichting en mogelijk een alternatief quotasysteem. Beschermde gebieden op zee, windmolenparken en ander gebruik van de zee leiden tot verlies aan visgronden. Daarnaast gaan ook traceerbaarheid en duurzaamheid steeds hogere eisen stellen aan onze vissers.

SPEKVISWetenschap, textiel en visserij
Zoektocht naar alternatieve materialen voor spekking.
Het project SPEKVIS gaat op zoek naar alternatieve materialen voor de spekking. Spekking is het losse touwwerk dat het net moet beschermen tegen slijtage door het slepen op de zeebodem tijdens het vissen. Met dit project wordt de brug geslagen naar de textielsector, die al heel wat expertise heeft met alternatieve materialen.

pulsvisserijOp zoek naar veilige grenzen
Electrotrawls en effecten.

De voordelen van electrotrawls op de conventionele boomkor zijn velerlei: verminderde bodemimpact, sterk gereduceerde bijvangst en een halvering van het brandstofverbruik. Momenteel is er echter nog te weinig kennis over de mogelijke negatieve neveneffecten. ILVO tracht samen met de Universiteit Gent hieraan tegemoet te komen, door te kijken naar de effecten van deze elektrische pulsen op mariene organismen.

VALDUVISHoe groen is de vis op jouw bord?
VALDUVIS scoort de duurzaamheid van Belgisch aangelande vis

ILVO-onderzoekers werken in het VALDUVIS project aan een scoringssysteem om vragen over de ecologische en sociaal-economische duurzaamheid van onze visserijsector te kunnen beantwoorden.

GenesysOnbekend maakt onbemind
De zoektocht naar waardecreatie voor ongewenste vangst

Binnenkort moeten ondermaatse, quota gereguleerde vissoorten aangeland worden. Omdat de verwerkingsmogelijkheden wettelijk beperkt worden, gaat ILVO op zoek naar valorisaties die ervoor zorgen dat deze vis niet verloren gaat en tegelijk een financiële feedback voor de visser kunnen betekenen.

4shoreZand in de branding
Een ecologische studie over onderwatersuppletie aan de Vlaamse kust

Wat zijn de ecologische effecten op het mariene ecosysteem aan onze Belgische kust, wanneer men in de ondiepe branding een onderwater zandbuffer aanlegt?

Mnemiopsis leidyiEen vreemde kwal in de bijt
Wat doet de Amerikaanse ribkwal in onze Noordzee?

Op deze vraag werd een antwoord gezocht in de loop van drie jaar intensief onderzoek binnen het MEMO-project, “Mnemiopsis Ecologie en Modellering: Observatie van een invasieve ribkwal in de Noordzee”. Voor dit project, gefinancierd door het Interreg IVa 2 Zeeën programma, werkte ILVO samen met een aantaal buitenlandse instituten.

MESMA Ghent workshopRuimtelijke planning op zee
Een evenwichtsoefening tussen ecologische en (socio)economische belangen

In welke mate verschilt de ruimtelijke planning op zee tussen de verschillende Europese landen en in welke mate is deze planning afgestemd op de verschillende gebruikers van de zee? Binnen het Europese MESMA project werden de huidige ruimtelijke (sectoriële) plannen voor een veertiental casussen, representatief voor de Europese mariene regio’s, aan een grondige analyse onderworpen.

ECsafe SeafoodVeilig met vis
Is het nog steeds veilig om vis, schaal- en weekdieren te eten?

Vis, schaal- en weekdieren of “seafood” zijn wereldwijd een belangrijke voedselbron en worden algemeen erkend als gezond en veilig voedsel van hoge kwaliteit. Ze kunnen echter ook een bron zijn van schadelijke milieucontaminanten zoals PCB’s, dioxines, residuen van pesticiden, nieuwe opkomende contaminanten,…

4Demon aan boord van de BelgicaEen frisse duik in oude data
Analyse van 40 jaar mariene monitoring

ILVO verzamelt en integreert binnen het 4Demon projec, historische data omtrent PCB’s en zware metalen in het marien milieu, zowel sediment als biota. Deze data worden onderworpen aan een grondige kwaliteitscontrole om er daarna een intercalibratie op uit te voeren. Met deze data worden tijdsreeksen, die over meer dan 40 jaar lopen, opgesteld voor het Belgisch Continentaal Plat.

plastic in zeeEen nieuwe woning voor bacteriën
Plastic in zee

Wereldwijd wordt er jaarlijks 280 miljoen ton plastic geproduceerd. Ongeveer 10% van dit plastic komt terecht in onze zeeën. Dit plastic zwerfvuil vormt een bedreiging voor het mariene ecosysteem. Er werd al aangetoond dat stukjes plastic zwerfvuil kunnen opgenomen worden door zeezoogdieren, zeevogels, vissen, tweekleppige, krabben, wormen en langoustines.

ecosysteemeffectenGevolgen van aanlandingsverplichting van ongewenste bijvangsten: wat weten we en wat nog niet?
Krijgen zeevogels, zeezoogdieren, en benthische gemeenschappen straks honger?

In het onderzoeksproject ‘Benthis’ zoeken ILVO wetenschappers in een Europese context welke veranderingen er optreden of te verwachten zijn in het mariene ecosysteem (met name de zeevogels en het benthisch ecosysteem) als Europa een partieel verbod op teruggooi doorvoert en als de ‘gemakkelijke’ voedselbeschikbaarheid dus voor sommige dieren vermindert. De effecten voor de hedendaagse visserijen en voor het benthisch ecosysteem komen in kaart. Verschillende nationale projecten met relevante informatie (ADVIS, WAKO-I en II) stellen hun resultaten nu ter beschikking om het globalere Europese plaatje te kennen.

Nieuws