ILVO Nieuwsgolf juni 2014

Boeiende nieuwe projecten rond minder methaan in de kalverpens, optimaal slachtgewicht van (o.a.) intacte beren, CT-scans van voedingsproducten, STEC, kippenwelzijn ... Twee onderzoeksplatforms die de slagkracht van ILVO versterken (genomics en meet@all), en resultaten over grasland, zeugen, inkt op voedingsverpakkingen, antibioticaresistentie en nog veel meer.

Nieuw onderzoek

Methaanemissie van melkvee omlaag? Pensflora beïnvloeden vanaf geboorte van het kalf.
Als we nu eens de vroege kolonisatie van de pens van een kalf door methanogenen (die verantwoordelijk zijn voor de methaanproductie) konden afremmen door bepaalde natuurlijke voederadditieven vroeg toe te dienen. Stoot de volwassen koe op latere leeftijd dan blijvend minder methaan uit bij het herkauwen?

Slachtgewicht van vleesvarkens: bepaal het bedrijfseconomisch optimum.
ILVO start een onderzoek om apart voor zeugen, intacte beren en immunocastraten te meten en te berekenen hoeveel ze in elke groeifase eten en wat het kost en opbrengt. Deze informatie rond het optimale aflevergewicht van vleesvarkens is onontbeerlijk, wil men een competitieve markt voor vleesvarkens.

Korte Omloop Hout in de uitloopzone: gaan kippen liever en verder buiten?
Kippen met toegang tot een vrije uitloop blijken in de praktijk weinig gebruik te maken van de buitenruimte, waarschijnlijk omdat ze zich onbeschermd voelen tegen roofdieren en ongunstige weersomstandigheden. ILVO experimenteert met een buitenloop waarop korteomloophout staat. Levert dat een hattrick met extra opbrengst uit KOH, geen puntvervuiling rond het deurtje én meer dierenwelzijn?

kippenwelzijnKippenwelzijn sneller meten: naar een praktische en kostenefficiënte beoordeling van het welzijn van vleeskippen in België.
Bestaande welfare quality protocollen zijn performant, maar duur en onhandig, wegens te tijdrovend in de praktijk. ILVO bekijkt of er geen betrouwbare welzijnsscore valt te berekenen aan de hand van bestaande routinematig verzamelde gegevens van de pluimveehouders, transporteurs, controlediensten en slachterijen.

GenomicsPopulatie genomics op ILVO: nieuw platform voor genomics  opent mogelijkheden voor boeiende onderzoeksvragen.
ILVO introduceert (op eigen kosten) een technologisch platform dat gebruik maakt van de Next Generation DNA Sequencing (NGS) technologie. Daarmee kan het instituut de genetische samenstelling, de biologische eigenschappen en de dynamiek van hele populaties van zeer diverse aard gaan analyseren met een ongeëvenaarde resolutie.

detectie E. coliHet gevreesd voedselpathogeen STEC: identificatie, detectie, isolatie, contaminatieroutes
STEC vormt binnen de voedselgerelateerde zoönosen de vijfde meest voorkomende groep in België. Wat de humane symptomen betreft is het één van de meest gevreesde voedselpathogenen. ILVO gaat op zoek naar een efficiënte methode voor detectie en isolatie.

microstructuur voedingDriedimensioneel doorgelicht: microstructuur van voeding bekijken met X-stralen computer tomografie.
Als kwaliteitsmeting (voor zuivel, bakkerijproducten, groenten en fruit) schuiven we hier de licht-, confocale of elektronenmicroscopie in twee dimensies opzij voor X-stralen computer tomografie (CT) in drie dimensies, om ondermeer de ruimtelijke ordening van de microstructuur van het voedingsmiddel in kaart te brengen.

Resultaten

migratie inktMigreert drukinkt van verpakking naar voedsel? In bepaalde gevallen en bij verhitting vinden we nitrosamines.
Verandert de inktcomponent nitrocellulose in schadelijke stoffen, wanneer voeding in een inktbedrukte verpakking in de oven of magnetron wordt verhit? Ja, soms, zo blijkt uit dit onderzoek. Nitrocellulose-inkt stelt vooral vanaf 90°C aanzienlijke hoeveelheden NOx uit de folie vrij. Acrylaat kan reageren in bepaalde azijnzuuroplossingen tot zijn hydrolyseproducten.

FoodresistAntibioticumresistentie in de voedselketen: Overdracht van resistentiegenen tijdens voedselproductie en –bewaring.
ILVO toont met dit onderzoek aan dat biofilms kunnen bijdragen aan de verspreiding van antibioticumresistentie via plasmidetransfer. Ook blijken twee veel gebruikte bewaringstechnieken in de voedingsindustrie ter voorkoming van bacteriële groei niet noodzakelijk plasmidetransfer te verhinderen.

dierenwelzijnEuropees dierenwelzijn: kennis delen via optimale netwerken.
Het project EUWelNet demonstreert verschillende strategieën om de experts en kennisverstrekkers inzake dierenwelzijn in werkbare Europese netwerken te verenigen. De ILVO bijdrage bewijst dat een netwerk de lidstaten helpt en het welzijn van landbouwdieren in Europa bevordert.

sowsisZeugen in groepshuisvesting: kreupelheid detecteren en voorkomen.
Zeugen die kreupel werden of zijn tijdens de groepshuisvestingsperiode, werpen iets meer dode biggen en lopen meer kans om vroegtijdig afgevoerd te worden naar het slachthuis. Via een doctoraat is binnen dit thema ondermeer de SowSis- krachtplaat ontwikkeld, die kreupelheid kan detecteren.

grazende koeBeheersen van mineraal stikstofoverschot in einde-seizoen grasland: maaien of grazen?
Voor het EU project 'Multisward Grasland' bewijst ILVO empirisch dat maaien na september een net iets gunstiger ecologisch effect heeft dan de koeien te laten grazen. Een aantal bodemparameters leveren een significant verschil op.

Nieuwtjes