Gemandateerde referentiewerking

Luchtemissies en duurzame productietechnieken in de landbouw (LNE)

In opdracht van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid, voert Agrotechniek referentietaken uit rond luchtemissies en duurzame productietechnieken in de landbouw. Het betreft vooral aspecten rond stalemissies, emissiearme stalsystemen, vergunningverlening en milieueffectenrapportering.

Contactpersonen

Peter Demeyer, Eva Brusselman


Meer over luchtemissies en productietechniekenVisserijbeheer (verzamelen van gegevens)

Verlenen van advies betreffende de toestand en het beheer van de Belgische en de Europese visserij en het ondersteunen van onderzoek naar visserijbiologie, bestandsevaluatiemethoden, de dynamiek van mariene ecosystemen en de mogelijke gevolgen van het visserijbeheer op de bestanden en de visserij in se.

Begeleiding visserijbeheer - © Karl Van Ginderdeuren

Contactpersonen

Els Torreele


Meer over begeleiding visserijbeheerLandbouwgewassen en sierteelt: bepaling CGW en OHB

Het Rassenonderzoek-ILVO PlantT&O legt jaarlijks CGW en OHB proeven aan met diverse gewassen. Daarnaast wordt ook voortdurend gestreefd naar een optimalisatie van de evaluatiecriteria voor rassentoelating. Jaarlijks wordt een beschrijvende en aanbevelende rassenlijst uitgegeven waarin landbouwers tijdens hun rassenkeuze waardevolle informatie terugvinden over rassen toegelaten op de Belgische rassenlijst.

CGW- en OHB onderzoek

Contactpersonen

Joke Pannecoucque, Johan Van Waes


Meer over CGW- en OHB-onderzoekBegeleiding Melkcontrolecentrum (MCC)- Vlaanderen

Sinds 1994 is het ILVO-T&V verantwoordelijk voor de wetenschappelijke begeleiding van het Melkcontrolecentrum (MCC)-Vlaanderen.

Vetgehaltebepaling met referentiemethode (Röse-Gottlieb)

Contactpersonen

Hadewig Werbrouck


Meer over Begeleiding MCC - Vlaanderen