Emissiearme stalsystemen (VLM)

ONDERZOEK

Ter ondersteuning van het beleidsadvies voert de groep milieutechniek methodologisch en projectmatig onderzoek naar het meten en beheersen van de binnenluchtkwaliteit van agrarische gebouwen en luchtemissies bij landbouwactiviteiten. De typische landbouwpolluenten ammoniak, fijn stof, lachgas, methaan, CO2 en geur zijn hierbij voorwerp van onderzoek. Naast het ontwikkelen en toepassen van meettechnieken, is deze onderzoeksgroep ook actief op het vlak van de ontwikkeling en evaluatie van duurzame landbouwtechnieken.

DIENSTVERLENING

Op basis van expertise en vervolgonderzoek levert ILVO informatie aan ter ondersteuning van beleidsvoorbereiding en –vorming. Concreet kan het daarbij gaan om o.a. volgende onderwerpen:

  • Technisch-wetenschappelijke ondersteuning van het Wetenschappelijk Team zoals bedoeld in de bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, “Algemene aanvraagprocedure voor opname in de ‘Lijst van stalsystemen voor ammoniakemissiereductie’” (dossiervoorbereiding, evaluatie van meetprotocollen en meetrapporten, tussentijds opvolgen van metingen,…);
  • Technisch-wetenschappelijke ondersteuning bij de opmaak van wetgeving in verband met emissiearme stalsystemen;
  • Het onderbouwen, opstellen en formuleren van voorstellen voor het actueel houden van richtlijnen en methodieken voor controle en metingen bij stalsystemen;

CONTACT

Peter Demeyer, Eva Brusselman