Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf maart 2013

Composteren en inkuilen van gewasresten uit de tuinbouw om stikstofverliezen te beperken. Onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegrondsgroenten en mogelijkheden van vanggewassen en teeltrotaties.

Oogstresten beheren om stikstofverliezen te beperken: dat is de boodschap van een nieuw lopend onderzoek bij ILVO. Het moet finaal een code van goede praktijk opleveren voor gewasresten bij tuinbouwgewassen in vollegrond, met de best mogelijke resultaten qua opbrengst en bodemgezondheid.

OogstrestenWelke strategieën zijn economisch en technisch haalbaar om oogstresten bij tuinbouw in vollegrond te beheren, zodat de stikstofverliezen in het najaar beperkt worden? Kunnen oogstresten mechanisch verzameld worden en daarna gevaloriseerd worden als grondstof voor compostering, inkuilen of vergisting?

Wij vergelijken het effect op de N-dynamiek in de bodem in een aantal korte en langlopende bemestingsproeven op tuinbouwpercelen door drie behandelingen toe te passen: verwijderen, inwerken of behandelen van oogstresten. Op een aantal percelen worden de gewasresten ook mechanisch verzameld, en wordt de efficiëntie hiervan beoordeeld. We voeren aanvullend composterings- en inkuilproeven met oogstresten uit. Het inkuilen wordt beschouwd als een bewaringstechniek. We zullen nagaan wat de waarde is van het ingekuilde materiaal als bodemverbeterend middel, als diervoeder of als grondstof voor vergisting.

Dit onderzoek moet uitmonden in het selecteren van beloftevolle strategieën en een code van goede praktijk voor gewasresten bij tuinbouwgewassen in vollegrond, waarbij de gewasopbrengst constant blijft, het bodem organisch stofgehalte minstens constant blijft of stijgt en de stikstofuitspoeling daalt. Indien het inzaaien van vanggewassen effectief de stikstofuitspoeling kan verlagen, dienen tuinbouwers verder te worden aangemoedigd tot het inzaaien van groenbemesters.

Project: Onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegrondsgroenten en mogelijkheden van vanggewassen en teeltrotaties met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van het Actieprogramma 2011-2014 (MAP4)
Financiering: Vlaamse Landmaatschappij
Looptijd: 22 maand
Samenwerking: UGent, Inagro, PCG, PSKW, Bodemkundige Dienst van België
Contact: bart.vandecasteele@ilvo.vlaanderen.be