ILVO Nieuwsgolf juli 2013

Wist u dat… genen op chromosomen via innovatieve technieken beter zichtbaar kunnen gemaakt worden? Dat hitte-behandeld en geformoleerd sojaschroot een serieuze besparing kan zijn voor onze veetelers? En dat er nieuw leven mogelijk is voor onze grijze garnaal? U leest er meer over in deze aflevering van onze Nieuwsgolf. Van de Vlaamse fruitgaarden tot de akkers in Malawi en Zambia, van waterkolom tot varkensstal, van spiraalfilter pers tot centrifugaalstrooier: ga mee op verkenning in de breedte en diepte van ons onderzoek. En kijk ook even naar onze vacatures, want ILVO heeft momenteel een 25-tal doctoraatsmandaten beschikbaar voor essentiële onderzoeksprojecten in landbouw en visserij.

Recent opgestart onderzoek

Levend vers. Innovatieve technieken aan boord van het schip voor de manipulatie en verwerking van levende grijze garnalen.
Het Crangon InnoLife project wil nagaan welke aanpassingen en/of verbeteringen aan boord van het schip mogelijk zijn om zo een deel van de garnaalvangst onder optimale omstandigheden levend te houden. En zo dus een vers levend product op de markt te brengen.

Akelige wormpjes in dennenhout via boktor. Monochamus als drager van de dennenhoutnematode in België 
Bij ILVO loopt momenteel onderzoek dat gegevens moet opleveren voor een nationaal actieplan bij vaststelling van een schadelijke dennennematode, die voor zijn verspreiding aangewezen is op de boktor.

Van popcorn tot plastiek. Opbouw van een integraal ketenwaarderingsinstrument voor duurzame plantaardige productiestromen.
Om een bio-gebaseerde economie mogelijk te maken, is het de vraag hoe gewassen op een duurzame manier via verschillende trajecten gevaloriseerd kunnen worden. ILVO onderzoekt aan de hand van een maïs case hoe we de volledige keten in alle opzichten op punt kunnen stellen.

Vroeg begonnen, half gewonnen? Aardappelcystenematoden: detectie, biologie en aanpak. 
Een nieuw onderzoeksproject over het aardappelcysteaaltje moet meer handvatten aanreiken om dit hardnekkig probleem in de aardappelsector nog beter en sneller aan te pakken.

Vat op platvis. FishConnect: inzicht in en voorspelling van de interactie tussen oceanografische en biologische factoren op larvale rekrutering en populatie connectiviteit in platvis.
Met FishConnect trachten ILVO de fysieke en biologische beperkingen op rekrutering (nieuwe geboortes) en dispersie (uitzwerven) van commerciële platvissoorten te bepalen.

Fytosanitaire waakzaamheid. Fytoplasma's in appel en peer.
Een nieuw onderzoeksproject bij ILVO richt het vizier op de plantschadelijke organismen appelproliferatie fytoplasma en perenaftakelingsfytoplasma, en ook op hun dragers (resp. de appel- en perebladvlo).

360° Innovatie. Kan de integratie van melk- en gewasproductie kleine Afrikaanse boeren voldoende inkomen opleveren? 
ILVO participeert in Malawi en Zambia in een onderzoeksproject over de ontwikkeling van geïntegreerde landbouwsystemen waar melk- en gewasproductie gecombineerd worden.

Hoe kunnen we genen op chromosomen beter zichtbaar maken? Fluorescent in situ hybridisation voor het fysisch mappen van economisch belangrijke genen.
Dit project spitst zich toe op innovatieve technieken om economisch belangrijke genen en merkers te visualiseren op de chromosomen van roos en ajuin en hun respectievelijke afgeleide hybriden en polyploïden.

De voedingsketen als transformer. Omvorming naar een duurzame landbouw en voeding.
De sterke verbondenheid tussen de voedingsindustrie en de landbouw zorgen voor de noodzaak van een integrale aanpak in samenwerking met alle ketenspelers. ILVO wil daarbij een helpende hand uitsteken, op weg naar een duurzamere agrovoedingsketen.

Virtuele planten. De wiskundige beschrijving van plantfuncties en architectuur voor een beter begrip van de plantreacties op de omgeving.
Het recent opgestarte onderzoek rond virtuele planten biedt de veelbelovende mogelijkheid om de toenemende plantfysiologische kennis van deelprocessen te bundelen en om plantfuncties en eigenschappen op een geïntegreerde wijze te begrijpen.

Recente resultaten

Veelzijdig besparen. Minder soja verbruik door bestendiger soja.
Het gebruik van sojaschroot in veevoeder staat onder druk. ILVO leidde een project om na te gaan of gebruik van beschermd sojaschroot de absolute vraag in de veevoeding kan verminderen.

De vinger op klaverrot. Naar een meer efficiënte resistentieveredeling in rode klaver.
Klaverrot is een schimmelziekte die heel wat onheil kan aanrichten in onze voedergewassen. Een doctoraatsonderzoek bij ILVO leverde nieuwe wetenschappelijke kennis op. En dat biedt dan weer nieuwe perspectieven voor resistentieveredeling.

MRSA: van kraamstal tot slagerij. Studie van de moleculaire epidemiologie van LA-MRSA in de varkenshouderij.
Het doctoraatsonderzoek van Marijke Verhegghe bevestigt de aanwezigheid van LA-MRSA (een type van MRSA gevonden bij landbouwdieren) in de varkenshouderij en bestudeert de genetische diversiteit en contaminatieroutes van deze bacterie.

Plantenextracten versus klimaatverandering. Het mitigatiepotentieel van plantaardige additieven ter vermindering van methaanemissies bij rundvee.
De samenstelling van veevoeder heeft repercussies voor de methaanuitstoot bij rundvee. Daarom testte ILVO vijf voederadditieven van plantaardige oorsprong.

Een neus voor stallucht. Fijn stof, ammoniak en broeikasgassen in vleesvarkensstallen: meten van binnenluchtconcentraties en emissies.
Bij ILVO liep onderzoek dat resulteerde in meettechnieken en actuele emissiecijfers voor fijn stof en gassen in de varkenssector. Ook de arbeidsveiligheid voor de boer en de veearts werden hierbij geëvalueerd.

Beter bemesten. Stapsgewijs naar een preciezere en handigere meettechniek voor het strooipatroon van kunstmeststoffen.
ILVO ontwikkelde een snelle en nauwkeurige techniek voor het meten van het strooipatroon van centrifugaalstrooiers. Dat is essentieel voor een duurzamere landbouwproductie en beantwoordt aan de vraag van de moderne landbouwer.

Zoöplankton op het menu in de Belgische Noordzee. Gemeenschapsstructuur en selectief foerageren van zoöplankton door pelagische vissen. 
In een doctoraatsonderzoek bij ILVO werd de kwaliteit van de voedselpiramide in onze Noordzee onder de loep genomen aan de hand van de dynamiek van zoöplankton. Daarbij bleek ook het belang van klimaatswijzigingen en andere evoluties, en actualiseert deze studie zo de kennis en het inzicht in de positie van dat plankton in de voedselwebben.

Nieuwtjes

Voor meer nieuwtjes: zie onze Agenda en Laatste Nieuws