ILVO Nieuwsgolf maart 2013

In het kielzog van de (hopelijk) laatste sneeuw van de winter 2012-2013 stellen wij u een aantal nieuwe en afgewerkte ILVO-projecten voor. Goed bodembeheer, kippen op de weg, het belang van propere stallen en lessen in duurzaamheid: het zijn maar een paar onderwerpen waarover u meer kunt lezen in deze aflevering van onze Nieuwsgolf. Een goed begin van uw en onze lente!

Recent opgestart onderzoek

Beste landbouwpraktijken voor duurzaam bodembeheer: toepasbaarheid van beste landbouwpraktijken binnen de huidige landbouwbedrijftypes in de EU
In het Europese FP7 project Catch-C staat de identificatie van ‘beste landbouwpraktijken’ centraal. Deze landbouwpraktijken beogen een hogere gewasproductie, een verbetering van de bodemkwaliteit en een verlaagde impact van landbouw op de klimaatswijziging. Daarnaast wil het project ook de toepasbaarheid van deze praktijken binnen de verschillende landbouwbedrijfstypes in de EU toetsen.

Composteren en inkuilen van gewasresten uit de tuinbouw om stikstofverliezen te beperken: onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegrondsgroenten en mogelijkheden van vanggewassen en teeltrotaties 
Oogstresten beheren om stikstofverliezen te beperken: dat is de boodschap van een nieuw lopend onderzoek bij ILVO. Het moet finaal een code van goede praktijk opleveren voor gewasresten bij tuinbouwgewassen in vollegrond, met de best mogelijke resultaten qua opbrengst en bodemgezondheid.

Netwerken aan welzijn: een gecoördineerd Europees dierenwelzijnsnetwerk 
Verschillende Europese verordeningen en besluiten op het gebied van dierenwelzijn worden niet altijd en overal even goed nageleefd. Via deelname aan het EUWelNet- pilootproject willen wij meehelpen om dit te verbeteren. Dat kan o.a. door een betere kennisdeling en –overdracht gestuurd vanuit een nieuw Europees netwerk van experts.

Kiplekker op weg: hoe is het welzijn van kippen tijdens transport? 
In de belangrijke Belgische vleeskippensector is dierenwelzijn tijdens het transport een oud zeer dat nog niet goed in beeld werd gebracht. Via een grondig onderzoek binnen het gloednieuwe WELLTRANS-project en de daaruit voorvloeiende aanbevelingen willen ILVO en UGent daar verandering in brengen.

Hoe de koe bij de horens te vatten: een vergelijking van bij het slachtproces gebruikte fixeermethodes voor runderen
Uit religieuze overwegingen worden in Europa runderen voor halal of koosjer vlees vaak onverdoofd geslacht. Wij zoeken samen met een aantal buitenlandse partners uit wat de best mogelijke methode is om deze dieren bij het slachten te fixeren, zowel qua dierenwelzijn als op socio-economisch vlak.

Meer kennis voor minder stalemissie: optimalisatie van luchtwassers voor de beperking van ammoniak-, geur- en broeikasgasemissies uit stalsystemen
Nieuwe varkens- en pluimveestallen moeten in Vlaanderen ammoniakemissiearm gebouwd worden. Daartoe gebruikt men onder meer luchtwassers. Over dit proces van reductie is echter nog steeds onvoldoende detailkennis aanwezig. Samen met UGent draagt ILVO een doctoraatsproject dat onderzoekt hoe het potentieel van de luchtwassers zo goed mogelijk kan benut worden.

Nette en gezonde stallen geven ook veilig voedsel: optimalisatie van reiniging en ontsmetting in de veehouderij
Nette en gezonde stallen zorgen voor gezonde dieren en veilig voedsel. Maar dat is niet zo evident of eenvoudig als het lijkt. Ook wij werken mee om hier de puntjes op de verschillende i’s te zetten.

Nieuw industrieel beleid als impuls voor food innovatie: de creatie van een open pilootinfrastructuur ter bevordering van vernieuwing in de voedingsindustrie
Krachten zijn efficiënter als je ze bundelt. Daarom gaan ILVO, Flanders’ Food en FEVIA samen aan de slag om de pilootinfrastructuur en labo-infrastructuur in wetenschappelijke instellingen en de voedingsindustrie in Vlaanderen in beeld te brengen. Want samenwerking en openheid leiden tot innovatie.

Bio in Beeld: ontwikkeling van kengetallen via systeemgericht onderzoek en participatorisch traject
Het Bio in Beeld-project brengt de verschillende spelers in de Vlaamse biolandbouw samen. Het einddoel is een vraag-gestuurde, doelgerichte en efficiënte kenniscompilatie. Die moet concrete kengetallen opleveren waarmee we het bio-bedrijfsmanagement kunnen ondersteunen op de weg naar meer duurzaamheid en competitiviteit.

Lessen in duurzaamheid: hoe sociale leerprocessen organiseren voor de verduurzaming van de landbouwbedrijfsvoering? 
Leertrajecten in een sociale setting en het gebruik van duurzaamheidsbeoordelingsinstrumenten kunnen leerprocessen bij landbouwers stimuleren. Dergelijke processen moeten leiden tot meer en betere kennis, effectief duurzaamheidsdenken en een meer duurzame bedrijfsvoering. Een doctoraatsonderzoek bij ILVO analyseert verschillende leerprocessen om inzicht te verwerven in de manier waarop die bij landbouwers moeten georganiseerd worden.

Recente resultaten

Oog in oog met Campylobacter: bestrijden van Campylobacter jejuni in vleeskippen tijdens opfok
Elk jaar worden zowat 200.000 Europeanen ernstig ziek door besmetting met Campylobacter jejuni. Het werkelijke aantal getroffen mensen ligt vermoedelijk vele malen hoger. ILVO was een van de partners in het Campoul-project ter identificatie van beloftevolle in vitro maatregelen tegen deze bacterie.

Kansen voor de peri-urbane landbouw: opportuniteitsstudie voor een stedelijk georiënteerde plattelandsontwikkeling in de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
Bij ILVO liep een project over de economische mogelijkheden van landbouw in de peri-urbane ruimte. Het onderzoek spitste zich toe op de Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai, maar de bevindingen zijn ook waardevol voor andere gelijkaardige gebieden.

Nieuwtjes

Voor meer nieuwtjes: zie onze Agenda en Laatste Nieuws