ILVO Nieuwsgolf december 2012

Kringlopen beter sluiten, reststromen indammen, ongeoorloofde insluipers opsporen, woekeren met energie en gewoonweg de azalea in uw woonkamer er frisser en mooier doen uitzien: het zijn maar een paar aandachtspunten uit ons voorbije, lopende en nieuwe onderzoek waarover u meer kunt lezen in deze aflevering van onze Nieuwsgolf. Bij deze wensen wij u alvast het allerbeste en allerduurzaamste voor 2013. Veel leesgenot en tot aan de andere kant van 2012.

Recent opgestart onderzoek

Een appelschilletje voor de dorst. Betere valorisatie van nevenstromen door systeeminnovaties 
Genesys is de eerste Gecoördineerde Actie binnen ILVO2020, een organisatiebrede denkoefening. Dit projectvoorstel tracht het inhoudelijk probleem van reststromen aan te pakken door interessante innovaties uit te werken.

Gezond met vet? Vervanging van ongezonde vetten in de voeding door meer gezonde vetten 
In dit projectvoorstel onderzoeken we de mogelijkheden om in diverse voedingsproducten verzadigde vetten volledig of gedeeltelijk te vervangen door onverzadigde vetten. En dit zonder de technologische en smaakeigenschappen van het product aan te tasten.

Kwaliteitsbepaling van maïs in het kader van rassentoelating. Effect van oogsttijdstip, incubatietijd en droogte op de verteerbaarheid 
Bij ILVO loopt momenteel een doctoraatsonderzoek over de kwaliteit van kuilmaïs onder Vlaamse klimaat- en uitbatingsomstandigheden.

Op zoek naar niet-toegelaten contaminanten. Monitoring van niet-geautoriseerde GGO's in de voedsel- en voederketen 
Bij ILVO inventariseren en karakteriseren we niet-geautoriseerde genetisch gewijzigde organismen (GGO’s). Zo ontwikkelen we bruikbare technieken om deze in voedingsmiddelen en diervoeder op te sporen.

De kringloop sluiten door verwerken? Innovatieve strategieën voor optimale energie- en nutriëntenbenutting door koppeling van dierlijke en plantaardige productiesystemen 
Het project INEMAD focust op innovatieve strategieën om landbouwsystemen voor dierlijke en plantaardige productie opnieuw met elkaar te verbinden. INEMAD beantwoordt de vraag: Welke nieuwe methodes en voorzieningen moeten ontwikkeld worden om de recycling binnen deze gespecialiseerde context te herstellen?

VALDUVIS: een faire prijs voor duurzame vis? Duurzaam gevangen Belgische vis naar waarde schatten 
Het VALDUVIS-project van ILVO-Visserij beoogt een betere bepaling en zichtbaarheid van de duurzaamheid van de Belgische vis. Dat kan een duurzamere vloot en de mogelijkheid tot een betere visprijs stimuleren.

Veiliger met krab. Wat is de invloed van het verwerkingsproces op mariene toxines in krab? 
In het Marbitox project buigen we ons over mariene biotoxines geproduceerd door algen. Tijdens een algenbloei op zee komen deze toxines terecht in verschillende soorten schaal- en schelpdieren door filtratie van besmet water (bv. bij mosselen of oesters) of door het eten van besmet voedsel (bv. bij krabben of kreeften).

Dierenwelzijn verkopen? Hoe kan dierenwelzijn van melkvee op een wetenschappelijk gefundeerde manier in marktstrategieën opgenomen worden? 
Een nieuw project (acroniem MELKWEL) van ILVO in samenwerking met UGent wil de vicieuze cirkel die bestaat tussen consument, veehouder en retailer doorbreken en van dierenwelzijn een unique selling point maken.

Recente resultaten

Woekeren met energie in land- en tuinbouw. Besparing en productie van energie: de voorbije twee jaar als leerschool 
De afgelopen twee jaar heeft ILVO intensief deelgenomen aan het project Energiebewust Boeren. Nieuwe kennis bij onze onderzoekers kwam daardoor ter beschikking van de sector voor energiebewust werken op maat van de individuele landbouwer.

Een opsteker voor azalea. Aanzienlijke verbetering van bloeikwaliteit na 4 jaar onderzoek 
Bij ILVO en een aantal partners liep een intensief onderzoek naar bloeiregulatie en –kwaliteit bij azalea. De resultaten laten de telers toe om de groei van hun planten nog beter bij te sturen en zo de klant een optimale bloei te waarborgen.

Kreupelheid bij zeugen gewikt en gewogen. Optimale detectiemethoden voor klauwproblemen en kreupelheid 
Bij ILVO loopt onderzoek naar monitoring, correcte diagnostisering en neurofysiologie van kreupelheid bij zeugen. De eerste resultaten zijn hoopvol met het oog op een tijdige en adequate behandeling. En dat kan alleen maar positief zijn voor welzijn en productiviteit.

Diagnose en preventie van de bladvlekkenziekte in de aardbeiteelt. De Xanthomonas fragariae – problematiek in de Vlaamse aardbeiproductie 
ILVO-onderzoek omtrent de identificatie en detectie van Xanthomonas fragariae (Xf), de aanstichter van de bladvlekkenziekte bij onze aardbeiplanten, moet de sector economischten goede komen. Daarbij is het van belang de vijand zo goed mogelijk te leren kennen.

Weg met de laatste Salmonella Enteritidis bacterie op legbedrijven. Wetenschappelijke ondersteuning van de Salmonellabestrijding binnen de sector 
Zowel via Europese als nationale maatregelen werd de besmetting van Salmonella Enteritidis op Belgische legbedrijven aanzienlijk ingeperkt. Toch zijn dergelijke besmettingen nog niet volledig uit deze wereld. ILVO-onderzoekers bekeken de juiste wetenschappelijk gefundeerde maatregelen voor de allerlaatste bedrijven met een blijvende besmetting.

Welke booswichten geven ons diarree? Onderzoek naar toxineproductie door Bacillus cereus, karakterisatie en detectie van de stammen verantwoordelijk voor voedselvergiftiging 
Bacillus cereus is een vooraanstaande veroorzaker van diarree. Maar welke toxines of stammen in de voeding zijn hiervoor nu verantwoordelijk? Dat zoekt een consortium van wetenschappers onder coördinatie van ILVO momenteel uit.

Nieuwtjes

Voor meer nieuwtjes: zie onze Agenda en Laatste Nieuws (o.a. rassenlijst 2013, ILVO op Agriflanders en onze deelname aan het symposium 'Integrated Pest Management in Horticulture: research for Practice').