ILVO Nieuwsgolf november 2012
Proeven van ons onderzoek: ILVO & voeding

Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van het landbouwonderzoek vanuit de overheid zette het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) de deuren open op de Open Bedrijvendag van 7 oktober jl. Enkele motto’s daarbij waren: lab tot lepel, vee tot vork, mossel tot mes, teelt tot tafel, bodem tot bord. Zij demonstreren de diepte en vooral de breedte van het ILVO-onderzoek. Als het op voeding aankomt, beperkt ons onderzoek zich immers niet tot de akker, de stal, de serre of de zee. Wij gaan ook in onze labo’s en Food Pilot op zoek naar hoe het gezonder, veiliger, lekkerder en vernieuwender kan. In deze Nieuwsgolf maakt u dus kennis met een greep uit ons recent onderzoek voor wat op uw bord terechtkomt. Lees smakelijk!

Gezonder

Onopvallend vezelrijk. Inuline uit cichorei als oplosbare voedingsvezel
In de wortel van cichorei zit het reservekoolhydraat inuline, een interessant voedingsingrediënt. Dit soort vezels stimuleert immers de werking van de darmflora. Via veredeling streeft ILVO naar cichoreivariëteiten met een maximale inuline-opbrengst per ha en goede vezeleigenschappen.

Rijkere prei? Speciatie van selenium in voedingsgewassen
Selenium is een onmisbaar micronutriënt in onze voeding. Bij ILVO onderzoekt men het effect van het type meststof, de bodemeigenschappen en de rassen of hybriden op de opname van selenium door prei. M.a.w.: hoe kunnen we de concentratie en de vorm waaronder selenium voorkomt in groenten verbeteren? Men kijkt ook waar selenium in de preiplant terechtkomt, en wat het effect is op het verteringsstelsel bij consumptie van prei.

Een zwaargewicht voor “light” vlees. Vleeskwaliteit bij de Witblauwe dikbil
De klant is koning, en als het op vlees aankomt is die klant bijzonder veeleisend. Onze onderzoekers bekijken hoe de veehouderij hierop kan inspelen, met name wat betreft malsheid en vetgehalte van ons rundvlees.

Pluimveevlees nog gezonder? Verhoging onverzadigd vetgehalte in vlees van kleinvee
Er lopen een aantal ILVO-studies i.vm.het aanrijken van pluimvee-producten met bepaalde vetzuren via aangepast voederen. Dat moet de gezondheid van dier én consument ten goede komen.

Diervriendelijker

Varkensvlees met een geurtje? Alternatieven voor onverdoofde castratie van beerbiggen
De omschakeling naar een alternatieve methode voor onverdoofde castratie is een zoektocht naar een methode die beter is voor het dierenwelzijn, een goed eindproduct garandeert voor de consument, maar daarnaast ook praktisch en economisch haalbaar is voor de boer.

Beter beschermd

De mot in de tomaat. Beheersing van Tuta absoluta in de Vlaamse tomatenteelt
Bij ILVO loopt momenteel onderzoek dat moet zorgen voor een pakket duurzame bestrijdingsmaatregelen tegen T. absoluta. Deze uitheemse mineermot is een schadelijke nieuwkomer in de Vlaamse tomatenteelt.

Veiliger

“….kan sporen bevatten van…”? De speurtocht naar allergenen in onze voeding
Voedselallergieën nemen wereldwijd toe. Omdat er geen behandeling voorhanden is, lijkt preventie door totale onthouding van specifieke voedingsmiddelen voor allergische personen de enige mogelijkheid. Dit vereist echter een accurate etikettering. En daarvoor is het noodzakelijk dat de voedingsindustrie over betrouwbare detectie- en kwantificatiemethodes beschikt, die tot op heden vaak nog niet beschikbaar zijn.

De schaduwzijde van antibiotica. Residuen in de voeding en antibioticaresistentie
Antibiotica zijn bijzonder nuttig om ziektekiemen in de dierlijke productie te bestrijden. Overmatig of onoordeelkundig gebruik ervan kan echter aanleiding geven tot residuen in de voeding (melk, vlees, honing, eieren) en/of resistentieontwikkeling bij bacteriën. Een screening is dus van groot belang, en onderzoek bij ILVO speelt hierop in.

In het harnas tegen EHEC. Onderzoek op ILVO bij runderen en op sla
Enterohemorragische E. coli (EHEC) zijn pathogene E. coli stammen die aandoeningen veroorzaken variërend van abdominale krampen, over bloederige diarree tot het zeer ernstige hemolytisch uremisch syndroom (HUS) gekenmerkt door nierfalen. Dit laatste leidt ook niet zelden tot sterfgevallen. Een aantal onderzoeksprojecten bij ILVO zijn gewijd aan de complexe problematiek van deze bacterië.

Schadelijke resten? Residu-onderzoek bij dierlijke producten van pluimvee en groenten
ILVO onderzocht via meerdere projecten de invloed van pluimveevoeder op de mogelijke aanwezigheid van residuen. Deze kunnen rechtstreeks in kipafgeleide producten zitten of onrechtstreeks in groenten terechtkomen na gebruik van kippenmest. De risico’s voor de consument lijken minimaal te zijn, maar verdienen toch de nodige blijvende aandacht en waakzaamheid.

Hoe vers is de vis? Seaquid: een stap vooruit naar een objectieve keuring?
In de veiling gebeuren versheidsmetingen van vis momenteel aan de hand van de KIM-score (Kwaliteit Index Methode). Deze methode is gebaseerd op persoonsgebonden observaties en is dus niet 100% objectief. Het project Seaquid van ILVO-Visserij wou dus nagaan in welke mate het gebruik van een Sequid-toestel de objectiviteit van die versheidsmeting kan verhogen. Ook de invloed van de vangstmethode op de versheid werd hierbij bestudeerd.

Duurzamer

Hoe kunnen we ons voedsel op duurzame wijze (blijven) produceren? Met de levenscyclusanalyse (LCA) op zoek naar duurzaamheidswinsten in de Vlaamse landbouw
“Duurzaamheid” is een gretig gebruikt begrip. Dat is ook zo als het om de discussie over onze voedselproductie gaat. Maar hoe kan je die duurzaamheid van producten en processen afdoend meten en evalueren? Want meten is weten. ILVO zoekt het uit via de zogenaamde levenscyclusanalyse

Een nieuwe vaart voor Vlaamse langoustines. Herlancering van een lucratieve visserij
Na een bloeiperiode kwam de Vlaamse langoustinevisserij op een laag pitje te staan. Twee lopende projecten beogen nu een nieuw élan voor deze tak van onze visserij via een aantal technische en economische verbeteringen.

Innovatief

Voedselproductie met het oog op de toekomst. Nevenstromen uit de voedingsindustrie valoriseren: herintroductie in de voedingsketen
De maatschappij wil dat de landbouw- en visserijsector productiemiddelen efficiënter inzetten, verliezen zoveel mogelijk vermijden en kringlopen zo goed mogelijk sluiten. Met de hedendaagse productie- en verwerkingsmethoden wordt vaak slechts een beperkt deel van het kwaliteitsvolle uitgangsproduct gevaloriseerd. De neven- en reststromen zouden kunnen gebruikt worden in toepassingen met een hogere waarde. Denk maar aan wortelsap uit wortelschillen of preibrood op basis van het groene deel van prei.

De Vlaamse grijze garnaal: kaviaar van de Noordzee. Een kwaliteitsvolle lekkernij uit onze kustwateren met vele mogelijkheden
ILVO-onderzoekers proberen de kwaliteit en de marktwaarde van de dagverse garnaal te verbeteren. Er wordt ook gezocht naar afgeleide innovatieve producten. Dit alles moet de positie van onze Noordzeegarnalen in de toekomst consolideren en verstevigen.

Zoet zonder suiker. Steviolglycosiden als potentiële suikervervangers
Aandacht voor gezonde en natuurlijke voeding is een belangrijke maatschappelijke trend waarop de voedingsindustrie zeker wenst in te spelen. De toelating voor het gebruik van stevia en steviolglycosiden laat bedrijven toe om producten met een gereduceerde calorie-inhoud te produceren en gelijktijdig ook het natuurlijk karakter van het levensmiddel te bewaren. Maar met de smaak zit het niet altijd onmiddellijk juist. Bij ILVO-Technologie & Voeding wordt voor diverse levensmiddelen nagegaan welk potentieel stevia biedt.

Lekkerder

Smaakbepaald succes. Het smaaklabo van ILVO-Technologie &Voeding
Bij voeding bepaalt smaak het succes van het product. Daarom beschikt ILVO over een volledig uitgerust smaaklabo, waar zorgvuldig samengestelde en opgeleide panels zich buigen over de smaak van diverse voedingsproducten.

Te noteren op uw agenda

Conferentie NUTRIHORT (16-18 september 2013, Gent): management van nutriënten in de tuinbouw