ILVO Referentietaken ten behoeve van het beleidsdomein Omgeving

Situering

De Vlaamse veehouderij vertoont sinds enkele jaren een sterke dynamiek. Verschillende factoren, waaronder wetgevende, zorgen voor een investeringsgolf waarbij ook de omvang van de bedrijven aanzienlijk toeneemt. Dit betekent dat ook de impact ervan op de omgeving potentieel groter wordt. Hiervoor moet er een passend wetgevend kader ontwikkeld worden dat ruimte geeft voor dynamiek en tegelijk rekening houdt met mens en milieu. De regelgever en de vergunningverlener willen optimaal inspelen op deze situatie. Bij deze evenwichtsoefening is het beleidsdomein Omgeving gebaat bij een gedegen technisch-wetenschappelijke ondersteuning op vlak van milieubeveiliging in de landbouw. In dit kader verricht ILVO sinds 2012 enkele specifieke referentietaken die verband houden met luchtemissies bij landbouwactiviteiten en duurzame productietechnieken in de landbouw.

Informatie

De hoofddoelstelling van deze referentietaken is het genereren van objectieve informatie op basis van wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor worden er diverse rapporten, nota’s en andere documenten opgemaakt. Deze worden voorgelegd aan de Stuurgroep Referentiewerking Milieutechniek. Van zodra de stuurgroep deze documenten vrijgeeft voor verdere verspreiding, worden ze hier beschikbaar gesteld.

Emissie meetploeg

De uitvoering van onderzoeksactiviteiten anders dan literatuuronderzoek behoorde tot 2015 niet tot de referentietaken. De voorbije jaren is echter gebleken dat de nood aan onderzoek dat verder gaat dan literatuuronderzoek onontbeerlijk is om specifieke kennishiaten in te kunnen vullen. Om deze reden werd een bijkomende referentietaak opgestart. Voor de uitvoering van deze taak werd op ILVO in 2016 een emissiemeetploeg opgericht.

De eerste meetcampagne van de meetploeg richtte zich op het bepalen van het verwijderingsrendement voor ammoniak en geur van gecombineerde luchtwassers en biobedden aan vleesvarkensstallen in Vlaanderen.

Dit eindrapport geeft een overzicht van de resultaten van deze meetcampagne.

Thema's

Contactpersonen

Eva Brusselman, Peter Demeyer