Metingen stalklimaat en -emissies, emissiearme stalsystemen (gassen, fijn stof en geur)

Dierproeven volgens ethische code en transparant

ONDERZOEK

Ter ondersteuning van de dienstverlening voert de groep milieutechniek methodologisch en projectmatig onderzoek naar het meten en beheersen van de binnenluchtkwaliteit van agrarische gebouwen en luchtemissies bij landbouwactiviteiten. De typische landbouwpolluenten ammoniak, fijn stof, lachgas, methaan, CO2 en geur zijn hierbij voorwerp van onderzoek. Naast het ontwikkelen en toepassen van meettechnieken, is deze onderzoeksgroep ook actief op het vlak van de ontwikkeling en evaluatie van duurzame landbouwtechnieken.

DIENSTVERLENING

Het onderzoeksdomein Agrotechniek biedt ondersteuning bij de ontwikkeling en evaluatie van (ammoniak)emissiearme stalsystemen (o.a. in het kader van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen). Hierbij kan beroep worden gedaan op de wetenschappelijke expertise, alsook op meettechnische ondersteuning. Er kunnen metingen worden uitgevoerd van zowel het binnenklimaat als van de emissies, en dit voor diverse parameters (ammoniak, fijn stof, geur, broeikasgassen,…). Hiertoe beschikt Agrotechniek over geavanceerde mobiele meetapparatuur een olfactometrisch labo conform NBN EN 13725.

ILVO heeft samen met het Gentse studiebureau OLFASCAN een geuronderzoek uitgevoerd in opdracht van en over de Nederlandse varkenshouderij. Het rapport is op 27 oktober 2016 bekend gemaakt in Breda. Lees ook het persbericht van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV).

CONTACT

Peter Demeyer, Eva Brusselman